Dansk Prostatacancer Database Årsrapport 2023

RKKP Logo

Dansk Prostatacancer Database

Daproca Årsrapport 2023

Offentliggjort 1. juli 2024

Årets Resultater

Konklusioner og anbefalinger

Målopfyldelsesgraden i årets indikatorrapport indikerer, at varetagelsen af prostatacancerområdet grundlæggende ligger på et stabilt og mellem regionerne ensartet niveau af høj kvalitet. Der findes til trods for dette på flere områder behov for et fokus på forbedringstiltag.

Implementeringen af den sterile transperineale biopsiadgang anses, ligesom den resulterende overbevisende nedgang i biopsirelaterede indlæggelser, for yderst lovende (indikator 1 og 1s). Det er aktuelt vigtigt at sikre en ensartet høj grad af implementering ved anvendelse af en stigende andel af transperineale biopsier i samtlige regioner og deres afdelinger. Det er i sagens natur vigtigt, at der i alle afdelinger i fremtiden kodes specifikt for biopsiadgangen. F.eks. Perkutan transperineal nålebiopsi af prostata: TKE00B.

MR-aktiviteten afspejler tilsvarende en efterhånden opfyldt implementering af den nye diagnostiske strategi, og landsgennemsnittet for det aktuelle udviklingsmål er næsten opfyldt. Men på lokalt niveau er der dog fortsat endog meget stor forskel på anvendelse af den diagnostiske MR-skanning. Andelen af patienter, som tilbydes den anbefalede diagnostiske strategi, spænder fra 29% til 75% blandt de større behandlingscentre (indikator 7).

Med den indledende MR-skanning har man fået en ny og yderst central prædiktiv læsionsscore til anvendelse i forhold til bl.a. indikation for diagnostisk biopsi eller påvisning af sygdomsprogression hos patienter under observation (active surveillance). Kvaliteten af den nye og meget ressourcekrævende diagnostiske strategi kan imidlertid ikke monitoreres uden indberetning af den radiologiske 5-trins PI-RADS læsionsscore, hvilket aktuelt desværre kun praktiseres i to af landets regioner (indikator 8s). Det anbefales derfor, at såvel anvendelse af den diagnostiske MR-skanning bliver ensartet høj i hele landet, og at man i hele Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland påbegynder indberetning af PI-RADS score ved MR-skanning af prostata.

Indledning

Databasens formål

Dansk Prostata Cancer Database (DaProCadata) er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen som en kvalitetsdatabase for diagnostik og behandling af prostatacancer i Danmark med dertil hørende kvalitetsindikatorer.

Årsrapporten for 2023

Studiepopulationen i DaProCadata er patienter med en første histologisk verificeret prostatacancerdiagnose ifølge Landsregisteret for Patologi (LRP). For denne årsrapport opgøres alle nydiagnosticerede patienter i perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023. Resultaterne for denne opgørelsesperiode analyseres og sammenlignes med resultater fra de tidligere år.

I 2023 blev 4.165 mænd diagnosticeret med prostatacancer. Det er lidt lavere end i de seneste år (der var 4.452 registreringer i 2022).

I indikatorer, der vedrører den diagnostiske proces, inkluderes kun patienter, hvor den primære diagnostiske afdeling er i Danmark. Af periodens 4.165 patienter har 9 patienter den primære diagnostik i Færøerne eller Grønland. Derfor indgår ikke alle nydiagnosticerede patienter i indikatorerne 5 til 9, jf indikatoralgoritmerne.

De aktuelle kvalitetsindikatorer afspejler udredning (Indikator 1 og 1s) og den operative behandling (Indikator 2-4). Indikator 5 og 6 beskriver anvendelsen af aktiv behandling ved lavrisiko sygdom (bør være lav) og ved højrisiko sygdom (bør være høj). De seneste Indikatorer 7-9 beskriver MR-aktivitet, PI-RADS information og MDT-aktivitet.

Databasens indikatorsæt er under stadig udvikling. Indikatorerne 2 og 3 vurderes fortsat kritisk.

Målet med DaProCadata er, at alle patienter med prostatacancer i Danmark inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af diagnostik og behandling i henhold til de opstillede inklusions- og eksklusionskriterier (se ”Identifikation af patientpopulation” for detaljeret beskrivelse af patientpopulationerne i DaProCadata). Databasen er overvejende baseret på data, der er registreret i Landsregisteret for Patologi (skæringsdato 3. marts 2024) eller i Landspatientregisteret (skæringsdato 3. marts 2024).

Datagrundlaget for denne rapport vedrører patienter med en første prostatacancerdiagnose ifølge Landsregisteret for Patologi. Indberetningen til de veletablerede nationale registre er en integreret del af den kliniske hverdag, hvilket forbedrer registreringen.

Om standarder og udviklingsmål på indikatorresultaterne

Indikatorsættet for prostatakræft omfatter aktuelt ti indikatorer, heraf to indikatorer, som er "supplerende indikatorer", dvs. indikatorer, som er under udvikling som kvalitetsmål.

Termen "standard" er et hyppigt anvendt begreb inden for klinisk kvalitetsudvikling, men ordet selv angiver ikke alvorligheden af manglende opfyldelse, og ordet kan derfor give anledning til misforståelse. Styregruppen for prostatakræftdatabasen har valgt at fastsætte udviklingsmål på et niveau, hvor målet ikke er universelt opfyldt, idet vi vurderer, at det er nyttigt at bruge fastsættelsen til at udpege regioner og afdelinger, som potentielt kan opnå kvalitetsforbedringer ved at tage lære fra regioner og afdelinger, hvor udviklingsmålet er opfyldt. Termen ”standard” erstattes fremover af ”udviklingsmål”.

Af de 10 indikatorer har styregruppen fastsat udviklingsmål for syv af indikatorerne. Styregruppen fastsætter niveauet for udviklingsmål ud fra en betragtning om, hvad som er et realistisk og opnåeligt kvalitetsniveau for den enkelte indikator. Udviklingsmålet angiver herved en udviklingsretning og en målsætning, som styregruppen vurderer som fagligt ønskværdig og realistisk.

Årsrapporten viser mere end 100 indikatormålinger på regions- eller afdelingsniveau, og den fastsatte indikator er opnået i lidt mere end halvdelen af målingerne. For de fleste af de indikatorer, som har et fastsat udviklingsmål, gælder det, at der er regioner, hvor udviklingsmålet er opnået, og regioner, hvor det ikke er opnået. Tilsvarende er der afdelinger, hvor udviklingsmålet er opnået og afdelinger, hvor det ikke er opnået. Dette understreger vigtigheden af, at de fastsatte grænser er udviklingsmål, og ikke mindstemål, og at variationen udtrykker et lærings- og forbedringspotentiale.

Indikatorresultater

I de efterfølgende afsnit gennemgås de enkelte indikatorer, og det angives, om udviklingsmålet er opnået på regionsniveau og på afdelingsniveau. Antal, som er meget små, er undertrykt og erstattet med ”#”, så rapporten ikke giver indtryk af, at der formidles oplysninger om potentielt identificerbare enkeltpersoner.

For hver indikator vises en oversigtstabel for resultatet på lands-, regions- og afdelingsniveau, og resultaterne visualiseres yderligere med forest plots. Trendgraferne viser indikatoranalysen over tid på regionsniveau.

Indikatorer

Indikator 1: Indlæggelseshyppighed efter prostatabiopsi

Datagrundlag og beregningsregler

Indikator 1 tager udgangspunkt i transrektale ultralydscanningsprocedurer (TRUS) med prostatabiopsi udført i 2023 blandt mænd, som fik diagnosticeret prostatacancer ved proceduren. Når der var flere TRUS-biopsi registreringer for en mand på en enkelt dag, er kun medtaget den første biopsiregistrering.

Indikator 1s opgør andelen af de foretagne biopsier, som er registreret som transperineale biopsier.

Resultater

Andelen af patienter, som indlægges efter prostatabiopsi, er kraftigt faldende på landsplan (Tabel 1; Figur 1-3). Det aktuelle resultat er, at 2% indlægges i ugen efter biopsien. Dette er en halvering i forhold til 2022.

Den højeste andel med komplikationer ses i Nordjylland (4%), og der er meget lidt variation mellem de øvrige fire regioner (Figur 1-1).

Den overordnede nationale andel af transperineale biopsier på 59% spænder fra 96% på Esbjerg-Grindsted Sygehus til 27% på Regionshospitalet Gødstrup og 0% på Regionshospital Nordjylland.

Diskussion og implikationer

Resultaterne skal ses i sammenhæng med indførelsen af transperineale biopsier, som er steget fra 13% i 2022 til 59% i 2023, og som medfører en betydeligt lavere risiko for komplikation og hospitalsindlæggelse: 1% ved transperineal biopsi og 4% ved transrektal biopsi (se tabellen ”Oversigt over de supplerende indikatorer).

Den høje risiko for hospitalsindlæggelse i Nordjylland er konsistent med, at andelen af transperineale biopsier her er landets laveste: 30% i Nordjylland vs. 59% i landet som helhed (Indikator 1s).

Indikator 1s vedr. andel biopsier foretaget transperinealt demonstrerer, at implementeringen af den landsdækkende kliniske retningslinjes anbefaling om at ændre fra transrektal til transperineal biopsiadgang, har været prioriteret forskelligt. Den postbioptiske indlæggelsesrate i Indikator 1 afspejler sammenhængen mellem biopsiadgang og risiko for indlæggelseskrævende infektion.

Erfaringsmæssigt er det infektion, der komplicerer indgrebet. I kombination med færre antal biopsier pr. procedure er det med den nye sterile biopsistrategi lykkedes at opnå en signifikant nedgang i – stedvis eliminering af - indlæggelser efter biopsi, under samtidigt ophør med rutinemæssig anvendelse af antibiotisk profylakse.

Implementeringen af transperineal biopsiadgang har overordnet været en succes, men med den demonstrerede variation anbefales det, at implementeringen fortsat prioriteres højt i hele landet, og særligt at udviklingen accelereres i Nordjylland, Region Midtjylland samt enkelte andre centre.

Det skal bemærkes, at der kan være et selektivt patientflow inden for regionenerne, som påvirker patientgruppens sammensætning og derfor også den valgte diagnostiske pathway ved det enkelte hospital i regionerne. Det er derfor vigtigt, at analyse af de enkelte hospitaler foretages i sammenhæng med en betragtning om indikatorresultatet på det regionale niveau.

Det vil de kommende år være væsentligt at monitorere antallet af nålestik pr. procedure hos den enkelte patient, ligesom det er af relevans at monitorere, hvorvidt de enkelte biopsier er foretaget målrettet.

Vurdering af indikatorerne

Da implementeringen af retningslinjens anbefaling endnu er inkomplet og med store regionale og interregionale variationer, anses indikatorerne fortsat for vigtige, og det forventes, at andelen af patienter, som indlægges efter biopsi, vil kunne falde yderligere i de kommende år. Fremtidigt færre og målrettede biopsier forventes at bidrage til denne positive udvikling. Udviklingsmålet på 5% vurderes allerede fra næste årsrapport at kunne sænkes til det aktuelle opnåede niveau (<2%), som udtryk for det fagligt ønskværdige niveau.

En uspecifik kode for biopsien (KTKE00), som ikke skelner mellem transrektal og transperineal biopsi, er i 2023 anvendt i et stort omfang ved Sjællands Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland. Det er i sagens natur vigtigt, at der i fremtiden kodes specifikt.

Indikatortabel

Indikator 1: Andel af udførte ultralydsscanninger (TRUS) med prostatabiopsi, der har medført indlæggelse indenfor 7 dage efter proceduren (patienter med efterfølgende prostatacancer)

  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 5% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Ja 104 / 4.663 0 (0) 2 (2-3) 4 5
Hovedstaden Ja 21 / 1.141 0 (0) 2 (1-3) 5 7
Sjælland Ja 12 / 689 0 (0) 2 (1-3) 6 4
Syddanmark Ja 25 / 1.247 0 (0) 2 (1-3) 3 4
Midtjylland Ja 24 / 1.084 0 (0) 2 (1-3) 3 4
Nordjylland Ja 22 / 500 0 (0) 4 (3-7) 5 6
Hovedstaden Ja 21 / 1.141 0 (0) 2 (1-3) 5 7
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling Nej #/# 0 (0) 6 (0-30) 6 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 11 / 819 0 (0) 1 (1-2) 6 9
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Ja #/# 0 (0) 3 (1-6) 5 2
Sjælland Ja 12 / 689 0 (0) 2 (1-3) 6 4
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Ja 12 / 689 0 (0) 2 (1-3) 6 4
Syddanmark Ja 25 / 1.247 0 (0) 2 (1-3) 3 4
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling Ja 7 / 323 0 (0) 2 (1-4) 3 5
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L Ja #/# 0 (0) 1 (0-2) 3 4
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) Ja 13 / 276 0 (0) 5 (3-8) 4 2
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi Ja #/# 0 (0) 1 (0-6) 0 3
Midtjylland Ja 24 / 1.084 0 (0) 2 (1-3) 3 4
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 6 / 561 0 (0) 1 (0-2) 1 3
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Ja 18 / 523 0 (0) 3 (2-5) 5 4
Nordjylland Ja 22 / 500 0 (0) 4 (3-7) 5 6
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Ja #/# 0 (0) 5 (3-7) 5 6
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi Ja #/# 0 (0) 3 (0-15) 4 5
Privathospitaler              
Privathospitalet Mølholm Ja #/# 0 (0) 0 (0-84) 0 0
  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 5% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Ja 104 / 4.663 0 (0) 2 (2-3) 4 5
Hovedstaden Ja 21 / 1.141 0 (0) 2 (1-3) 5 7
Sjælland Ja 12 / 689 0 (0) 2 (1-3) 6 4
Syddanmark Ja 25 / 1.247 0 (0) 2 (1-3) 3 4
Midtjylland Ja 24 / 1.084 0 (0) 2 (1-3) 3 4
Nordjylland Ja 22 / 500 0 (0) 4 (3-7) 5 6
Hovedstaden Ja 21 / 1.141 0 (0) 2 (1-3) 5 7
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling Nej #/# 0 (0) 6 (0-30) 6 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 11 / 819 0 (0) 1 (1-2) 6 9
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Ja #/# 0 (0) 3 (1-6) 5 2
Sjælland Ja 12 / 689 0 (0) 2 (1-3) 6 4
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Ja 12 / 689 0 (0) 2 (1-3) 6 4
Syddanmark Ja 25 / 1.247 0 (0) 2 (1-3) 3 4
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling Ja 7 / 323 0 (0) 2 (1-4) 3 5
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L Ja #/# 0 (0) 1 (0-2) 3 4
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) Ja 13 / 276 0 (0) 5 (3-8) 4 2
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi Ja #/# 0 (0) 1 (0-6) 0 3
Midtjylland Ja 24 / 1.084 0 (0) 2 (1-3) 3 4
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 6 / 561 0 (0) 1 (0-2) 1 3
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Ja 18 / 523 0 (0) 3 (2-5) 5 4
Nordjylland Ja 22 / 500 0 (0) 4 (3-7) 5 6
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Ja #/# 0 (0) 5 (3-7) 5 6
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi Ja #/# 0 (0) 3 (0-15) 4 5
Privathospitaler              
Privathospitalet Mølholm Ja #/# 0 (0) 0 (0-84) 0 0

Indikatortabel

Indikator 1: Andel af udførte ultralydsscanninger (TRUS) med prostatabiopsi, der har medført indlæggelse indenfor 7 dage efter proceduren (patienter med efterfølgende prostatacancer)

Datagrundlag og beregningsregler

Indikator 1 tager udgangspunkt i transrektale ultralydscanningsprocedurer (TRUS) med prostatabiopsi udført i 2023 blandt mænd, som fik diagnosticeret prostatacancer ved proceduren. Når der var flere TRUS-biopsi registreringer for en mand på en enkelt dag, er kun medtaget den første biopsiregistrering.

Indikator 1s opgør andelen af de foretagne biopsier, som er registreret som transperineale biopsier.

Resultater

Andelen af patienter, som indlægges efter prostatabiopsi, er kraftigt faldende på landsplan (Tabel 1; Figur 1-3). Det aktuelle resultat er, at 2% indlægges i ugen efter biopsien. Dette er en halvering i forhold til 2022.

Den højeste andel med komplikationer ses i Nordjylland (4%), og der er meget lidt variation mellem de øvrige fire regioner (Figur 1-1).

Den overordnede nationale andel af transperineale biopsier på 59% spænder fra 96% på Esbjerg-Grindsted Sygehus til 27% på Regionshospitalet Gødstrup og 0% på Regionshospital Nordjylland.

Diskussion og implikationer

Resultaterne skal ses i sammenhæng med indførelsen af transperineale biopsier, som er steget fra 13% i 2022 til 59% i 2023, og som medfører en betydeligt lavere risiko for komplikation og hospitalsindlæggelse: 1% ved transperineal biopsi og 4% ved transrektal biopsi (se tabellen ”Oversigt over de supplerende indikatorer).

Den høje risiko for hospitalsindlæggelse i Nordjylland er konsistent med, at andelen af transperineale biopsier her er landets laveste: 30% i Nordjylland vs. 59% i landet som helhed (Indikator 1s).

Indikator 1s vedr. andel biopsier foretaget transperinealt demonstrerer, at implementeringen af den landsdækkende kliniske retningslinjes anbefaling om at ændre fra transrektal til transperineal biopsiadgang, har været prioriteret forskelligt. Den postbioptiske indlæggelsesrate i Indikator 1 afspejler sammenhængen mellem biopsiadgang og risiko for indlæggelseskrævende infektion.

Erfaringsmæssigt er det infektion, der komplicerer indgrebet. I kombination med færre antal biopsier pr. procedure er det med den nye sterile biopsistrategi lykkedes at opnå en signifikant nedgang i – stedvis eliminering af - indlæggelser efter biopsi, under samtidigt ophør med rutinemæssig anvendelse af antibiotisk profylakse.

Implementeringen af transperineal biopsiadgang har overordnet været en succes, men med den demonstrerede variation anbefales det, at implementeringen fortsat prioriteres højt i hele landet, og særligt at udviklingen accelereres i Nordjylland, Region Midtjylland samt enkelte andre centre.

Det skal bemærkes, at der kan være et selektivt patientflow inden for regionenerne, som påvirker patientgruppens sammensætning og derfor også den valgte diagnostiske pathway ved det enkelte hospital i regionerne. Det er derfor vigtigt, at analyse af de enkelte hospitaler foretages i sammenhæng med en betragtning om indikatorresultatet på det regionale niveau.

Det vil de kommende år være væsentligt at monitorere antallet af nålestik pr. procedure hos den enkelte patient, ligesom det er af relevans at monitorere, hvorvidt de enkelte biopsier er foretaget målrettet.

Vurdering af indikatorerne

Da implementeringen af retningslinjens anbefaling endnu er inkomplet og med store regionale og interregionale variationer, anses indikatorerne fortsat for vigtige, og det forventes, at andelen af patienter, som indlægges efter biopsi, vil kunne falde yderligere i de kommende år. Fremtidigt færre og målrettede biopsier forventes at bidrage til denne positive udvikling. Udviklingsmålet på 5% vurderes allerede fra næste årsrapport at kunne sænkes til det aktuelle opnåede niveau (<2%), som udtryk for det fagligt ønskværdige niveau.

En uspecifik kode for biopsien (KTKE00), som ikke skelner mellem transrektal og transperineal biopsi, er i 2023 anvendt i et stort omfang ved Sjællands Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland. Det er i sagens natur vigtigt, at der i fremtiden kodes specifikt.

Indikator 1s: Andelen af biopsier som er transperineale biopsier

Se tekst ved Indikator 1.

Indikatortabel

Indikator 1s: Andel af udførte ultralydsscanninger (TRUS) med prostatabiopsi, der udføres transperinealt (patienter med efterfølgende prostatacancer)

  Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  Udviklingsmål Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark   2.746 / 4.663 0 (0) 59 (57-60) 13 0
Hovedstaden   756 / 1.141 0 (0) 66 (63-69) 29 0
Sjælland   485 / 689 0 (0) 70 (67-74) 0 0
Syddanmark   937 / 1.247 0 (0) 75 (73-78) 20 0
Midtjylland   416 / 1.084 0 (0) 38 (35-41) 3 0
Nordjylland   152 / 500 0 (0) 30 (26-35) 0 0
Hovedstaden   756 / 1.141 0 (0) 66 (63-69) 29 0
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling   0 / 16 0 (0) 0 (0-21) 0 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H   601 / 819 0 (0) 73 (70-76) 40 0
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D   155 / 306 0 (0) 51 (45-56) 1 0
Sjælland   485 / 689 0 (0) 70 (67-74) 0 0
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling   485 / 689 0 (0) 70 (67-74) 0 0
Syddanmark   937 / 1.247 0 (0) 75 (73-78) 20 0
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling   309 / 323 0 (0) 96 (93-98) 2 0
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L   502 / 551 0 (0) 91 (88-93) 40 0
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle)   126 / 276 0 (0) 46 (40-52) 0 0
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi   0 / 97 0 (0) 0 (0-4) 0 0
Midtjylland   416 / 1.084 0 (0) 38 (35-41) 3 0
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling   275 / 561 0 (0) 49 (45-53) 5 0
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG   141 / 523 0 (0) 27 (23-31) 0 0
Nordjylland   152 / 500 0 (0) 30 (26-35) 0 0
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område   152 / 466 0 (0) 33 (28-37) 0 0
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi   0 / 34 0 (0) 0 (0-10) 0 0
Privathospitaler              
Privathospitalet Mølholm   0 / 2 0 (0) 0 (0-84) 0 0
  Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  Udviklingsmål Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark   2.746 / 4.663 0 (0) 59 (57-60) 13 0
Hovedstaden   756 / 1.141 0 (0) 66 (63-69) 29 0
Sjælland   485 / 689 0 (0) 70 (67-74) 0 0
Syddanmark   937 / 1.247 0 (0) 75 (73-78) 20 0
Midtjylland   416 / 1.084 0 (0) 38 (35-41) 3 0
Nordjylland   152 / 500 0 (0) 30 (26-35) 0 0
Hovedstaden   756 / 1.141 0 (0) 66 (63-69) 29 0
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling   0 / 16 0 (0) 0 (0-21) 0 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H   601 / 819 0 (0) 73 (70-76) 40 0
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D   155 / 306 0 (0) 51 (45-56) 1 0
Sjælland   485 / 689 0 (0) 70 (67-74) 0 0
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling   485 / 689 0 (0) 70 (67-74) 0 0
Syddanmark   937 / 1.247 0 (0) 75 (73-78) 20 0
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling   309 / 323 0 (0) 96 (93-98) 2 0
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L   502 / 551 0 (0) 91 (88-93) 40 0
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle)   126 / 276 0 (0) 46 (40-52) 0 0
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi   0 / 97 0 (0) 0 (0-4) 0 0
Midtjylland   416 / 1.084 0 (0) 38 (35-41) 3 0
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling   275 / 561 0 (0) 49 (45-53) 5 0
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG   141 / 523 0 (0) 27 (23-31) 0 0
Nordjylland   152 / 500 0 (0) 30 (26-35) 0 0
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område   152 / 466 0 (0) 33 (28-37) 0 0
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi   0 / 34 0 (0) 0 (0-10) 0 0
Privathospitaler              
Privathospitalet Mølholm   0 / 2 0 (0) 0 (0-84) 0 0

Indikatortabel

Indikator 1s: Andel af udførte ultralydsscanninger (TRUS) med prostatabiopsi, der udføres transperinealt (patienter med efterfølgende prostatacancer)

Se tekst ved Indikator 1.

Indikator 2: Tumorpositive kirurgiske rande (pT2)

Datagrundlag og beregningsregler

Indikatoren beskriver andelen af radikalt prostatektomerede patienter med det postoperative intraprostatisk patologisk stadie pT2, der ikke har tumorfrie resektionsrande, også kaldet ”tumorpositiv kirurgisk margin”.

Resultater

På landsplan havde 15% (84/558) af patienter med intraprostatiske (pT2) tumorer positiv kirurgisk margin efter radikal prostatektomi. Dette er samme niveau som i 2022. Der er lidt variation mellem landets regioner (Figur 2-1 og 2-3), og den tidsmæssige tendens er relativt konstant. I de senere år er der ingen systematisk forskel mellem regionerne (Figur 2-3). På afdelingsniveau er det Regionshospitalet Gødstrup (20%) som er længst fra udviklingsmålet på 15%.

Diskussion og implikationer

Alt imens udviklingsmålet på <15% netop er nået på landsplan, ses der en regional variation på fraktionen af positive marginer spændende fra 11% til 18%. Det kan af trendgrafen ses, at den regionale variation i raten af positive rande er mindsket betydeligt i perioden efter indførelse af den diagnostiske MR-skanning omkring 2021.

Det kan bemærkes, at denne resultatindikator er vigtig, fordi positiv rand i 2020 årsrapportens særkapitel er vist evident associeret med recidiv, men at årsager til variation er ukendte, og at der ikke kan formuleres en praktisk handling, som vil nedbringe andelen med positiv rand. Der opfordres derfor fortsat til interne årsagsforklarende audits af de godt 80 berørte patienter. Der kan utvivlsomt være en læring i forståelsen af, hvorledes det på f.eks. på Aarhus Universitetshospital i 2023 er lykkedes med en betydelig reduktion af positive marginer.

Som grundlag for udviklingsmålet kan nævnes, at i store internationale serier (>1.000 opererede) angives frekvensen af tumorpositive kirurgiske rande ved pT2 tumorer på mellem 6% og 17%, hvilket er i god overensstemmelse med indikatorens udviklingsmål (Kang et al. 2020). En række faktorer øger desuden risikoen for tumorpositive kirurgiske rande ved pT2 tumorer (PSA-niveau, stigende PSA-niveau og Gleason score) (Shenet al. 2019). I rapporten skelnes der ikke imellem hvor udbredt positiv rand, der findes. Længden af en positiv rand (fokal vs. udbredt) er vist at være prognostisk for biokemisk recidiv og behov for senere supplerende behandling.

Vurdering af indikatoren

Indikatorens praktiske nytte er lav, fordi den ikke anviser en handling, som kan forbedre kvalitetsmålet. Da tumorpositive kirurgiske rande øger risikoen for biokemisk sygdomstilbagefald, som, udover at kunne udvikle sig til en uhelbredelig tilstand, ligeledes leder til behovet for efterfølgende potentielt bivirkningsfyldt salvageterapi, anses det for vigtigt, at der bibeholdes et fokus på området, hvorfor indikatoren og det aktuelle udviklingsmål ønskes bevaret. Der arbejdes på at kunne skelne mellem fokale og udbredt positive resektionsrande.

Indikatortabel

Indikator 2: Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med tumorpositive kirurgiske rande

  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 15% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Nej 84 / 558 0 (0) 15 (12-18) 15 17
Hovedstaden Ja 21 / 141 0 (0) 15 (9-22) 17 19
Sjælland Ja 8 / 58 0 (0) 14 (6-25) 16 18
Syddanmark Ja 14 / 125 0 (0) 11 (6-18) 10 15
Midtjylland Nej 30 / 169 0 (0) 18 (12-24) 21 15
Nordjylland Nej 11 / 65 0 (0) 17 (9-28) 13 15
Hovedstaden Ja 21 / 141 0 (0) 15 (9-22) 17 19
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 9 / 73 0 (0) 12 (6-22) 12 22
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 12 / 68 0 (0) 18 (9-29) 25 14
Sjælland Ja 8 / 58 0 (0) 14 (6-25) 16 18
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Ja 8 / 58 0 (0) 14 (6-25) 16 18
Syddanmark Ja 14 / 125 0 (0) 11 (6-18) 10 15
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgi Ja 14 / 125 0 (0) 11 (6-18) 10 15
Midtjylland Nej 30 / 169 0 (0) 18 (12-24) 21 15
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 6 / 51 0 (0) 12 (4-24) 21 22
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Nej 24 / 118 0 (0) 20 (13-29) 21 12
Nordjylland Nej 11 / 65 0 (0) 17 (9-28) 13 15
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Nej 11 / 65 0 (0) 17 (9-28) 13 15
  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 15% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Nej 84 / 558 0 (0) 15 (12-18) 15 17
Hovedstaden Ja 21 / 141 0 (0) 15 (9-22) 17 19
Sjælland Ja 8 / 58 0 (0) 14 (6-25) 16 18
Syddanmark Ja 14 / 125 0 (0) 11 (6-18) 10 15
Midtjylland Nej 30 / 169 0 (0) 18 (12-24) 21 15
Nordjylland Nej 11 / 65 0 (0) 17 (9-28) 13 15
Hovedstaden Ja 21 / 141 0 (0) 15 (9-22) 17 19
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 9 / 73 0 (0) 12 (6-22) 12 22
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 12 / 68 0 (0) 18 (9-29) 25 14
Sjælland Ja 8 / 58 0 (0) 14 (6-25) 16 18
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Ja 8 / 58 0 (0) 14 (6-25) 16 18
Syddanmark Ja 14 / 125 0 (0) 11 (6-18) 10 15
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgi Ja 14 / 125 0 (0) 11 (6-18) 10 15
Midtjylland Nej 30 / 169 0 (0) 18 (12-24) 21 15
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 6 / 51 0 (0) 12 (4-24) 21 22
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Nej 24 / 118 0 (0) 20 (13-29) 21 12
Nordjylland Nej 11 / 65 0 (0) 17 (9-28) 13 15
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Nej 11 / 65 0 (0) 17 (9-28) 13 15

Indikatortabel

Indikator 2: Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med tumorpositive kirurgiske rande

Datagrundlag og beregningsregler

Indikatoren beskriver andelen af radikalt prostatektomerede patienter med det postoperative intraprostatisk patologisk stadie pT2, der ikke har tumorfrie resektionsrande, også kaldet ”tumorpositiv kirurgisk margin”.

Resultater

På landsplan havde 15% (84/558) af patienter med intraprostatiske (pT2) tumorer positiv kirurgisk margin efter radikal prostatektomi. Dette er samme niveau som i 2022. Der er lidt variation mellem landets regioner (Figur 2-1 og 2-3), og den tidsmæssige tendens er relativt konstant. I de senere år er der ingen systematisk forskel mellem regionerne (Figur 2-3). På afdelingsniveau er det Regionshospitalet Gødstrup (20%) som er længst fra udviklingsmålet på 15%.

Diskussion og implikationer

Alt imens udviklingsmålet på <15% netop er nået på landsplan, ses der en regional variation på fraktionen af positive marginer spændende fra 11% til 18%. Det kan af trendgrafen ses, at den regionale variation i raten af positive rande er mindsket betydeligt i perioden efter indførelse af den diagnostiske MR-skanning omkring 2021.

Det kan bemærkes, at denne resultatindikator er vigtig, fordi positiv rand i 2020 årsrapportens særkapitel er vist evident associeret med recidiv, men at årsager til variation er ukendte, og at der ikke kan formuleres en praktisk handling, som vil nedbringe andelen med positiv rand. Der opfordres derfor fortsat til interne årsagsforklarende audits af de godt 80 berørte patienter. Der kan utvivlsomt være en læring i forståelsen af, hvorledes det på f.eks. på Aarhus Universitetshospital i 2023 er lykkedes med en betydelig reduktion af positive marginer.

Som grundlag for udviklingsmålet kan nævnes, at i store internationale serier (>1.000 opererede) angives frekvensen af tumorpositive kirurgiske rande ved pT2 tumorer på mellem 6% og 17%, hvilket er i god overensstemmelse med indikatorens udviklingsmål (Kang et al. 2020). En række faktorer øger desuden risikoen for tumorpositive kirurgiske rande ved pT2 tumorer (PSA-niveau, stigende PSA-niveau og Gleason score) (Shenet al. 2019). I rapporten skelnes der ikke imellem hvor udbredt positiv rand, der findes. Længden af en positiv rand (fokal vs. udbredt) er vist at være prognostisk for biokemisk recidiv og behov for senere supplerende behandling.

Vurdering af indikatoren

Indikatorens praktiske nytte er lav, fordi den ikke anviser en handling, som kan forbedre kvalitetsmålet. Da tumorpositive kirurgiske rande øger risikoen for biokemisk sygdomstilbagefald, som, udover at kunne udvikle sig til en uhelbredelig tilstand, ligeledes leder til behovet for efterfølgende potentielt bivirkningsfyldt salvageterapi, anses det for vigtigt, at der bibeholdes et fokus på området, hvorfor indikatoren og det aktuelle udviklingsmål ønskes bevaret. Der arbejdes på at kunne skelne mellem fokale og udbredt positive resektionsrande.

Indikator 3: Tumorpositive kirurgiske rande (pT3)

Datagrundlag og beregningsregler

Indikator 3 beskriver andelen af patienter med postoperativt påviselige ekstraprostatiske (pT3) tumorer, som havde tumorpositive kirurgiske rande efter radikal prostatektomi.

Resultater

På landsplan havde 164 af i alt 411 (40%) af patienter med pT3 tumorer tumorpositive kirurgiske rande efter radikal prostatektomi. Dette er samme niveau som de senere år. Der er lidt variation mellem landets regioner (Figur 3-1 og 3-3), og den tidsmæssige tendens er relativt konstant. I de senere år var der ingen systematisk forskel mellem regionerne (Figur 3-3).

Diskussion og implikationer

Indførelse af den diagnostiske MR-skanning har vist sig ikke at kunne ændre væsentligt på udfordringen af den præoperative bestemmelse af sygdommens stadie. Alt imens kun 61 (6%) af de opererede patienter præoperativt vurderedes at være med kapselgennemvækst (cT3), viste hele 411 (42%) af tumorerne postoperativt at være vokset gennem kapslen (pT3) og patienten dermed med forhøjet risiko for at ende med positive marginer, biokemiske tilbagefald og behov for yderligere behandling.

Ud over niveauet i store internationale serier (Kang et al. 2020) understøttes det aktuelle høje udviklingsmål af en ensartet udvikling med kun mindre regional variation her i landet. Der er ikke kendte ændringer i datadefinitioner, som kan tænkes at bidrage til den fortsat høje andel, men den kan være resultatet af en fortsat mere aggressiv kirurgisk samt multimodal behandlingsstrategi, sammenholdt med den fortsat begrænsede mulighed for en mere nøjagtig præoperativ bestemmelse af stadiet. På institutionsniveau spænder andelen af positive marginer fra 33% på Aalborg Universitetshospital til 47% på Rigshospitalet. Særligt på de afdelinger, hvor man ikke når udviklingsmålet, anbefales det at auditere sygdommens kliniske stadie, operationsindikation og teknik hos de opererede pT3 patienter, som endte med tumorpositive kirurgiske rande. Den regionale variation ses dog på trendgrafen at være blevet mindre varierende efter indførelse af diagnostisk MR-skanning.

Vurdering af indikatoren

Indikatorens praktiske nytte er lav, fordi den ikke anviser en handling, som kan forbedre kvalitetsmålet. Da tumorpositive kirurgiske rande øger risikoen for biokemisk sygdomstilbagefald og behov for yderligere behandling, anses det her ligesom for indikator 2 for vigtigt, at der bibeholdes et fokus på området, hvorfor indikatoren og det aktuelle udviklingsmål ønskes bevaret.

Indikatortabel

Indikator 3: Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med tumorpositive kirurgiske rande

  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 40% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Ja 164 / 411 0 (0) 40 (35-45) 38 41
Hovedstaden Nej 49 / 109 0 (0) 45 (35-55) 44 43
Sjælland Nej 32 / 78 0 (0) 41 (30-53) 38 45
Syddanmark Ja 35 / 91 0 (0) 38 (28-49) 31 40
Midtjylland Ja 30 / 79 0 (0) 38 (27-50) 40 42
Nordjylland Ja 18 / 54 0 (0) 33 (21-47) 35 34
Hovedstaden Nej 49 / 109 0 (0) 45 (35-55) 44 43
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Nej 32 / 73 0 (0) 44 (32-56) 36 43
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 17 / 36 0 (0) 47 (30-65) 57 44
Sjælland Nej 32 / 78 0 (0) 41 (30-53) 38 45
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Nej 32 / 78 0 (0) 41 (30-53) 38 45
Syddanmark Ja 35 / 91 0 (0) 38 (28-49) 31 40
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgi Ja 35 / 91 0 (0) 38 (28-49) 31 40
Midtjylland Ja 30 / 79 0 (0) 38 (27-50) 40 42
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 13 / 38 0 (0) 34 (20-51) 52 46
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Nej 17 / 41 0 (0) 41 (26-58) 27 36
Nordjylland Ja 18 / 54 0 (0) 33 (21-47) 35 34
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Ja 18 / 54 0 (0) 33 (21-47) 35 34
  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 40% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Ja 164 / 411 0 (0) 40 (35-45) 38 41
Hovedstaden Nej 49 / 109 0 (0) 45 (35-55) 44 43
Sjælland Nej 32 / 78 0 (0) 41 (30-53) 38 45
Syddanmark Ja 35 / 91 0 (0) 38 (28-49) 31 40
Midtjylland Ja 30 / 79 0 (0) 38 (27-50) 40 42
Nordjylland Ja 18 / 54 0 (0) 33 (21-47) 35 34
Hovedstaden Nej 49 / 109 0 (0) 45 (35-55) 44 43
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Nej 32 / 73 0 (0) 44 (32-56) 36 43
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 17 / 36 0 (0) 47 (30-65) 57 44
Sjælland Nej 32 / 78 0 (0) 41 (30-53) 38 45
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Nej 32 / 78 0 (0) 41 (30-53) 38 45
Syddanmark Ja 35 / 91 0 (0) 38 (28-49) 31 40
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgi Ja 35 / 91 0 (0) 38 (28-49) 31 40
Midtjylland Ja 30 / 79 0 (0) 38 (27-50) 40 42
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 13 / 38 0 (0) 34 (20-51) 52 46
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Nej 17 / 41 0 (0) 41 (26-58) 27 36
Nordjylland Ja 18 / 54 0 (0) 33 (21-47) 35 34
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Ja 18 / 54 0 (0) 33 (21-47) 35 34

Indikatortabel

Indikator 3: Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med tumorpositive kirurgiske rande

Datagrundlag og beregningsregler

Indikator 3 beskriver andelen af patienter med postoperativt påviselige ekstraprostatiske (pT3) tumorer, som havde tumorpositive kirurgiske rande efter radikal prostatektomi.

Resultater

På landsplan havde 164 af i alt 411 (40%) af patienter med pT3 tumorer tumorpositive kirurgiske rande efter radikal prostatektomi. Dette er samme niveau som de senere år. Der er lidt variation mellem landets regioner (Figur 3-1 og 3-3), og den tidsmæssige tendens er relativt konstant. I de senere år var der ingen systematisk forskel mellem regionerne (Figur 3-3).

Diskussion og implikationer

Indførelse af den diagnostiske MR-skanning har vist sig ikke at kunne ændre væsentligt på udfordringen af den præoperative bestemmelse af sygdommens stadie. Alt imens kun 61 (6%) af de opererede patienter præoperativt vurderedes at være med kapselgennemvækst (cT3), viste hele 411 (42%) af tumorerne postoperativt at være vokset gennem kapslen (pT3) og patienten dermed med forhøjet risiko for at ende med positive marginer, biokemiske tilbagefald og behov for yderligere behandling.

Ud over niveauet i store internationale serier (Kang et al. 2020) understøttes det aktuelle høje udviklingsmål af en ensartet udvikling med kun mindre regional variation her i landet. Der er ikke kendte ændringer i datadefinitioner, som kan tænkes at bidrage til den fortsat høje andel, men den kan være resultatet af en fortsat mere aggressiv kirurgisk samt multimodal behandlingsstrategi, sammenholdt med den fortsat begrænsede mulighed for en mere nøjagtig præoperativ bestemmelse af stadiet. På institutionsniveau spænder andelen af positive marginer fra 33% på Aalborg Universitetshospital til 47% på Rigshospitalet. Særligt på de afdelinger, hvor man ikke når udviklingsmålet, anbefales det at auditere sygdommens kliniske stadie, operationsindikation og teknik hos de opererede pT3 patienter, som endte med tumorpositive kirurgiske rande. Den regionale variation ses dog på trendgrafen at være blevet mindre varierende efter indførelse af diagnostisk MR-skanning.

Vurdering af indikatoren

Indikatorens praktiske nytte er lav, fordi den ikke anviser en handling, som kan forbedre kvalitetsmålet. Da tumorpositive kirurgiske rande øger risikoen for biokemisk sygdomstilbagefald og behov for yderligere behandling, anses det her ligesom for indikator 2 for vigtigt, at der bibeholdes et fokus på området, hvorfor indikatoren og det aktuelle udviklingsmål ønskes bevaret.

Indikator 4: Kirurgiske komplikationer

Datagrundlag og beregningsregler

Denne indikator søger at måle forekomsten af kirurgiske komplikationer efter radikal prostatektomi med en programmeret Clavien-Dindo score. Der anvendes i beregningen de specifikke registrerede komplikationer. Indikatorberegningen er foretaget med LPR3 data fra årene 2020-2023. Beregningen forudsætter tre måneders opfølgningstid.

Resultater

For landet som helhed havde 5% (52/946) af patienterne en Clavien-Dindo score på 3 eller højere. Andelen varierede lidt fra 4% i Region Midtjylland til 7% i Region Sjælland. På institutionsniveau spænder andelen fra 8% på Rigshospitalet til 3% på Regionshospitalet Gødstrup.

Fire ud af fem regioner og halvdelen af landets hospitalsafdelinger har endnu ikke opnået det fastsatte udviklingsmål på 5%.

Vurderet over tid, er der ingen systematisk forskel mellem regionerne. Der ses en positiv udvikling i Midtjylland, hvor andelen med komplikationer er faldet fra mere end 9% i 2019 til 4% i 2023.

Diskussion

Da andelen af disse signifikante komplikationer varierer over tid på de enkelte afdelinger samt mellem disse, anbefales man på de enkelte afdelinger at auditere behandlingsforløbet hos de godt 50 berørte patienter. I bestræbelserne på at identificere initiativer til nedbringelse af komplikationer ved det operative indgreb, anbefales det lokalt at forholde sig til de specifikke komplikationsårsager.

Vurdering af indikatoren

Væsentlige komplikationer ved et elektivt operativt indgreb bør tilstræbes at ramme så få som muligt. Da udviklingsmålet for andelen af radikalt prostatektomerede patienter med Clavien-Dindo-grad >3 komplikationer indenfor 90 dage efter operationen som nævnt ikke er opnået, ønskes indikatoren og udviklingsmålet bevaret i sin nuværende form.

Indikatortabel

Indikator 4: Andel af radikalt prostatektomerede med komplikation af Clavien-Dindo-grad mindst 3 indenfor 90 dage efter prostatektomi

  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 5% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Nej 52 / 946 0 (0) 5 (4-7) 5 7
Hovedstaden Nej 14 / 245 0 (0) 6 (3-9) 4 6
Sjælland Nej 9 / 134 0 (0) 7 (3-12) 4 10
Syddanmark Nej 13 / 207 0 (0) 6 (3-10) 3 5
Midtjylland Ja 9 / 245 0 (0) 4 (2-7) 7 8
Nordjylland Nej 7 / 115 0 (0) 6 (2-12) 7 9
Hovedstaden Nej 14 / 245 0 (0) 6 (3-9) 4 6
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 6 / 140 0 (0) 4 (2-9) 4 4
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 8 / 105 0 (0) 8 (3-14) 4 11
Sjælland Nej 9 / 134 0 (0) 7 (3-12) 4 10
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Nej 9 / 134 0 (0) 7 (3-12) 4 10
Syddanmark Nej 13 / 207 0 (0) 6 (3-10) 3 5
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgi Nej 13 / 207 0 (0) 6 (3-10) 3 5
Midtjylland Ja 9 / 245 0 (0) 4 (2-7) 7 8
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 4 / 88 0 (0) 5 (1-11) 5 6
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Ja 5 / 157 0 (0) 3 (1-7) 8 9
Nordjylland Nej 7 / 115 0 (0) 6 (2-12) 7 9
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Nej 7 / 115 0 (0) 6 (2-12) 7 9
  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 5% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Nej 52 / 946 0 (0) 5 (4-7) 5 7
Hovedstaden Nej 14 / 245 0 (0) 6 (3-9) 4 6
Sjælland Nej 9 / 134 0 (0) 7 (3-12) 4 10
Syddanmark Nej 13 / 207 0 (0) 6 (3-10) 3 5
Midtjylland Ja 9 / 245 0 (0) 4 (2-7) 7 8
Nordjylland Nej 7 / 115 0 (0) 6 (2-12) 7 9
Hovedstaden Nej 14 / 245 0 (0) 6 (3-9) 4 6
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 6 / 140 0 (0) 4 (2-9) 4 4
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 8 / 105 0 (0) 8 (3-14) 4 11
Sjælland Nej 9 / 134 0 (0) 7 (3-12) 4 10
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Nej 9 / 134 0 (0) 7 (3-12) 4 10
Syddanmark Nej 13 / 207 0 (0) 6 (3-10) 3 5
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgi Nej 13 / 207 0 (0) 6 (3-10) 3 5
Midtjylland Ja 9 / 245 0 (0) 4 (2-7) 7 8
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 4 / 88 0 (0) 5 (1-11) 5 6
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Ja 5 / 157 0 (0) 3 (1-7) 8 9
Nordjylland Nej 7 / 115 0 (0) 6 (2-12) 7 9
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Nej 7 / 115 0 (0) 6 (2-12) 7 9

Indikatortabel

Indikator 4: Andel af radikalt prostatektomerede med komplikation af Clavien-Dindo-grad mindst 3 indenfor 90 dage efter prostatektomi

Datagrundlag og beregningsregler

Denne indikator søger at måle forekomsten af kirurgiske komplikationer efter radikal prostatektomi med en programmeret Clavien-Dindo score. Der anvendes i beregningen de specifikke registrerede komplikationer. Indikatorberegningen er foretaget med LPR3 data fra årene 2020-2023. Beregningen forudsætter tre måneders opfølgningstid.

Resultater

For landet som helhed havde 5% (52/946) af patienterne en Clavien-Dindo score på 3 eller højere. Andelen varierede lidt fra 4% i Region Midtjylland til 7% i Region Sjælland. På institutionsniveau spænder andelen fra 8% på Rigshospitalet til 3% på Regionshospitalet Gødstrup.

Fire ud af fem regioner og halvdelen af landets hospitalsafdelinger har endnu ikke opnået det fastsatte udviklingsmål på 5%.

Vurderet over tid, er der ingen systematisk forskel mellem regionerne. Der ses en positiv udvikling i Midtjylland, hvor andelen med komplikationer er faldet fra mere end 9% i 2019 til 4% i 2023.

Diskussion

Da andelen af disse signifikante komplikationer varierer over tid på de enkelte afdelinger samt mellem disse, anbefales man på de enkelte afdelinger at auditere behandlingsforløbet hos de godt 50 berørte patienter. I bestræbelserne på at identificere initiativer til nedbringelse af komplikationer ved det operative indgreb, anbefales det lokalt at forholde sig til de specifikke komplikationsårsager.

Vurdering af indikatoren

Væsentlige komplikationer ved et elektivt operativt indgreb bør tilstræbes at ramme så få som muligt. Da udviklingsmålet for andelen af radikalt prostatektomerede patienter med Clavien-Dindo-grad >3 komplikationer indenfor 90 dage efter operationen som nævnt ikke er opnået, ønskes indikatoren og udviklingsmålet bevaret i sin nuværende form.

Indikator 5: Lav risiko: kurativ behandling

Datagrundlag og beregningsregler

Andelen af patienter vurderet i lav risiko, der påbegynder intenderet kurativ behandling, bør som udgangspunkt være meget lav, da det netop er denne patientgruppe, som risikerer at betale overbehandlingsprisen for aktiv og tidlig sygdomsopsporing.

Resultater

Antallet af patienter diagnosticeret med lavrisikosygdom var 341 i 2022-2023. Heraf modtog 6% behandling inden for tre måneder efter diagnosen. Der var en betydelig regional variation med behandlingsandele mellem 0% og 12%. Andelen var særligt høj på Rigshospitalet (23%) og ved Aarhus Universitetshospital (21%).

Den tidsmæssige udvikling (Figur 5-3) viser et betydeligt fald i den ønskede retning i Hovedstaden og en markant stigning i Midtjylland.

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af behandlede lavrisiko patienter i Hovedstaden er faldet markant over tiden, selvom andelene ved regionens to hospitaler har været konstant 0% i Herlev og svagt stigende på Rigshospitalet (aktuelt 23%).

Diskussion og implikationer

Det skal bemærkes, at der kan være et selektivt patientflow indenfor regionerne, som påvirker patientgruppens sammensætning ved det enkelte hospital i regionen. Det er derfor vigtigt at analyse af de enkelte hospitaler foretages i sammenhæng med en betragtning om indikatorresultatet på det regionale niveau. For Indikator 5 er det tilfældet, at den behandlede andel er højere i Hovedstaden og Region Midtjylland end i de øvrige regioner, og at det er Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital som bidrager hertil.

Det anbefales, at man på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital ser nærmere på årsagsforhold til behandlingsvalget af de hhv. fem og 10 lavrisikopatienter og evt. foretager en overordnet sammenligning med regionens andet center, hvor denne patientkategori konsekvent ikke blev behandlet.

Vurdering af indikatoren

Indikatoren ønskes bevaret, da risiko for overbehandling udgør den store udfordring i forhold til screening og tidlig opsporing af prostatacancer. Med henvisning til Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje fra 2019 er det vigtigt, at bevare fokus på ikke at behandle patienter med lavrisikosygdom.

Indikatortabel

Indikator 5: Andel af patienter i EAU lavrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brachyterapi indenfor 90 dage efter diagnose

  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 5% Tæller/ antal 01.07.2022 - 30.06.2023 2021/22 2020/21
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Nej 21 / 341 0 (0) 6 (4-9) 7 5
Hovedstaden Nej 5 / 75 0 (0) 7 (2-15) 10 13
Sjælland Ja #/# 0 (0) 4 (0-18) 2 2
Syddanmark Ja #/# 0 (0) 2 (0-7) 2 6
Midtjylland Nej 13 / 112 0 (0) 12 (6-19) 10 3
Nordjylland Ja 0 / 24 0 (0) 0 (0-14) 0 0
Hovedstaden Nej 5 / 75 0 (0) 7 (2-15) 10 13
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling Ja #/# 0 (0) 0 (0-84)    
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 0 / 51 0 (0) 0 (0-7) 0 0
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 5 / 22 0 (0) 23 (8-45) 22 21
Sjælland Ja #/# 0 (0) 4 (0-18) 2 2
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Ja #/# 0 (0) 4 (0-18) 2 2
Syddanmark Ja #/# 0 (0) 2 (0-7) 2 6
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling Ja #/# 0 (0) 3 (0-16) 0 7
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L Ja 0 / 27 0 (0) 0 (0-13) 6 3
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) Ja #/# 0 (0) 3 (0-15) 3 9
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi Ja 0 / 5 0 (0) 0 (0-52) 0 0
Midtjylland Nej 13 / 112 0 (0) 12 (6-19) 10 3
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Nej 10 / 48 0 (0) 21 (10-35) 21 4
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Ja 3 / 64 0 (0) 5 (1-13) 0 2
Nordjylland Ja 0 / 24 0 (0) 0 (0-14) 0 0
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Ja #/# 0 (0) 0 (0-15) 0 0
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi Ja #/# 0 (0) 0 (0-84) 0 0
Privathospitaler/Speciallæger Ja #/# 0 (0) 0 (0-98)   0
  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≤ 5% Tæller/ antal 01.07.2022 - 30.06.2023 2021/22 2020/21
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Nej 21 / 341 0 (0) 6 (4-9) 7 5
Hovedstaden Nej 5 / 75 0 (0) 7 (2-15) 10 13
Sjælland Ja #/# 0 (0) 4 (0-18) 2 2
Syddanmark Ja #/# 0 (0) 2 (0-7) 2 6
Midtjylland Nej 13 / 112 0 (0) 12 (6-19) 10 3
Nordjylland Ja 0 / 24 0 (0) 0 (0-14) 0 0
Hovedstaden Nej 5 / 75 0 (0) 7 (2-15) 10 13
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling Ja #/# 0 (0) 0 (0-84)    
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 0 / 51 0 (0) 0 (0-7) 0 0
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 5 / 22 0 (0) 23 (8-45) 22 21
Sjælland Ja #/# 0 (0) 4 (0-18) 2 2
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Ja #/# 0 (0) 4 (0-18) 2 2
Syddanmark Ja #/# 0 (0) 2 (0-7) 2 6
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling Ja #/# 0 (0) 3 (0-16) 0 7
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L Ja 0 / 27 0 (0) 0 (0-13) 6 3
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) Ja #/# 0 (0) 3 (0-15) 3 9
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi Ja 0 / 5 0 (0) 0 (0-52) 0 0
Midtjylland Nej 13 / 112 0 (0) 12 (6-19) 10 3
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Nej 10 / 48 0 (0) 21 (10-35) 21 4
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Ja 3 / 64 0 (0) 5 (1-13) 0 2
Nordjylland Ja 0 / 24 0 (0) 0 (0-14) 0 0
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Ja #/# 0 (0) 0 (0-15) 0 0
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi Ja #/# 0 (0) 0 (0-84) 0 0
Privathospitaler/Speciallæger Ja #/# 0 (0) 0 (0-98)   0

Indikatortabel

Indikator 5: Andel af patienter i EAU lavrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brachyterapi indenfor 90 dage efter diagnose

Datagrundlag og beregningsregler

Andelen af patienter vurderet i lav risiko, der påbegynder intenderet kurativ behandling, bør som udgangspunkt være meget lav, da det netop er denne patientgruppe, som risikerer at betale overbehandlingsprisen for aktiv og tidlig sygdomsopsporing.

Resultater

Antallet af patienter diagnosticeret med lavrisikosygdom var 341 i 2022-2023. Heraf modtog 6% behandling inden for tre måneder efter diagnosen. Der var en betydelig regional variation med behandlingsandele mellem 0% og 12%. Andelen var særligt høj på Rigshospitalet (23%) og ved Aarhus Universitetshospital (21%).

Den tidsmæssige udvikling (Figur 5-3) viser et betydeligt fald i den ønskede retning i Hovedstaden og en markant stigning i Midtjylland.

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af behandlede lavrisiko patienter i Hovedstaden er faldet markant over tiden, selvom andelene ved regionens to hospitaler har været konstant 0% i Herlev og svagt stigende på Rigshospitalet (aktuelt 23%).

Diskussion og implikationer

Det skal bemærkes, at der kan være et selektivt patientflow indenfor regionerne, som påvirker patientgruppens sammensætning ved det enkelte hospital i regionen. Det er derfor vigtigt at analyse af de enkelte hospitaler foretages i sammenhæng med en betragtning om indikatorresultatet på det regionale niveau. For Indikator 5 er det tilfældet, at den behandlede andel er højere i Hovedstaden og Region Midtjylland end i de øvrige regioner, og at det er Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital som bidrager hertil.

Det anbefales, at man på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital ser nærmere på årsagsforhold til behandlingsvalget af de hhv. fem og 10 lavrisikopatienter og evt. foretager en overordnet sammenligning med regionens andet center, hvor denne patientkategori konsekvent ikke blev behandlet.

Vurdering af indikatoren

Indikatoren ønskes bevaret, da risiko for overbehandling udgør den store udfordring i forhold til screening og tidlig opsporing af prostatacancer. Med henvisning til Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje fra 2019 er det vigtigt, at bevare fokus på ikke at behandle patienter med lavrisikosygdom.

Indikator 6: Høj risiko: kurativ behandling

Datagrundlag og beregningsregler

Andelen af patienter vurderet i høj risiko, der påbegynder intenderet kurativ behandling, bør som udgangspunkt være høj, da det netop er denne patientgruppe, som risikerer at udvikle uhelbredelig avanceret sygdom.

Resultater

Antallet af patienter diagnosticeret med højrisikosygdom var 1.473 i 2022-2023. Heraf modtog 73% behandling inden for tre måneder efter diagnosen, og udviklingsmålet er derfor opfyldt på landsplan. Der er variation mellem landets regioner, hvor Region Syddanmark har den laveste andel af behandlede patienter (65%). Der er lav behandlingsandel i de tre største hospitalsafdelinger i Region Syddanmark. I Region Nordjylland er den behandlede andel meget lav i Regionshospital Nordjylland (22%) men nær landsgennemsnittet ved Aalborg Universitetshospital.

Der ses også en lav behandlet andel på Bornholm (25%), men dette er baseret på meget få patienter, som det er tilfældet også ved Regionshospital Nordjylland.

Vurderet over tid (Figur 6-3) ses en generel tendens til stigning i den ønskede retning i de seneste opgørelsesperioder i landet som helhed. Særligt markant er stigningen i Region Sjælland, hvor andelen nu er landets højeste, og i Region Syddanmark hvor andelen fortsat er landets laveste.

Diskussion og implikationer

Det skal bemærkes, at der kan være et selektivt patientflow inden for regionerne, som påvirker patientgruppens sammensætning ved det enkelte hospital i regionen. Det er derfor vigtigt at analyse af de enkelte hospitaler foretages i sammenhæng med en betragtning om indikatorresultatet på det regionale niveau. For Indikator 6 er det tilfældet, at den behandlede andel er lav i Region Syddanmark, både i regionen som helhed og i de største hospitaler i denne region.

Patienter vurderet i højrisiko må ubehandlet forventes at progrediere til uhelbredelig sygdom, hvorfor andelen af disse, som påbegynder intenderet kurativ behandling, bør være høj. Dette dog under forudsætning af at de i øvrigt honorerer kravene hertil i henhold til de aktuelle landsdækkende kliniske retningslinjer på området. Resultaterne kan være påvirket af evt. variation i komorbiditet, forventet restlevetid og andre kliniske karakteristika, som kan være udslagsgivende for behandlingsindikationen.

Da patientgruppen med højrisikosygdom i udgangspunktet må anses for behandlingskrævende, er det væsentligt med fortsat fokus på denne gruppe.

Vurdering af indikatoren

Med de regionale variationer in mente, ønskes indikatoren og udviklingsmålet bevaret uændret til næste år.

Indikatortabel

Indikator 6: Andel af patienter i EAU højrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brachyterapi indenfor 180 dage efter diagnose

  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≥ 70% Tæller/ antal 01.07.2022 - 30.06.2023 2021/22 2020/21
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Ja 1.071 / 1.473 0 (0) 73 (70-75) 67 67
Hovedstaden Ja 262 / 352 0 (0) 74 (70-79) 70 74
Sjælland Ja 202 / 260 0 (0) 78 (72-83) 72 66
Syddanmark Nej 269 / 411 0 (0) 65 (61-70) 58 60
Midtjylland Ja 222 / 289 0 (0) 77 (72-82) 75 71
Nordjylland Ja 116 / 161 0 (0) 72 (64-79) 67 67
Hovedstaden Ja 262 / 352 0 (0) 74 (70-79) 70 74
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling Nej #/# 0 (0) 25 (3-65) 0 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 167 / 221 0 (0) 76 (69-81) 68 75
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Ja #/# 0 (0) 76 (67-83) 75 75
Sjælland Ja 202 / 260 0 (0) 78 (72-83) 72 66
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Ja 202 / 260 0 (0) 78 (72-83) 72 66
Syddanmark Nej 269 / 411 0 (0) 65 (61-70) 58 60
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling Nej 59 / 92 0 (0) 64 (53-74) 49 66
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L Nej 137 / 208 0 (0) 66 (59-72) 56 53
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) Nej 57 / 89 0 (0) 64 (53-74) 69 69
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi Ja 16 / 22 0 (0) 73 (50-89) 57 57
Midtjylland Ja 222 / 289 0 (0) 77 (72-82) 75 71
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 131 / 172 0 (0) 76 (69-82) 73 70
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Ja 91 / 117 0 (0) 78 (69-85) 77 71
Nordjylland Ja 116 / 161 0 (0) 72 (64-79) 67 67
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Ja #/# 0 (0) 75 (67-82) 67 69
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi Nej #/# 0 (0) 22 (3-60) 67 62
  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≥ 70% Tæller/ antal 01.07.2022 - 30.06.2023 2021/22 2020/21
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Ja 1.071 / 1.473 0 (0) 73 (70-75) 67 67
Hovedstaden Ja 262 / 352 0 (0) 74 (70-79) 70 74
Sjælland Ja 202 / 260 0 (0) 78 (72-83) 72 66
Syddanmark Nej 269 / 411 0 (0) 65 (61-70) 58 60
Midtjylland Ja 222 / 289 0 (0) 77 (72-82) 75 71
Nordjylland Ja 116 / 161 0 (0) 72 (64-79) 67 67
Hovedstaden Ja 262 / 352 0 (0) 74 (70-79) 70 74
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling Nej #/# 0 (0) 25 (3-65) 0 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 167 / 221 0 (0) 76 (69-81) 68 75
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Ja #/# 0 (0) 76 (67-83) 75 75
Sjælland Ja 202 / 260 0 (0) 78 (72-83) 72 66
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Ja 202 / 260 0 (0) 78 (72-83) 72 66
Syddanmark Nej 269 / 411 0 (0) 65 (61-70) 58 60
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling Nej 59 / 92 0 (0) 64 (53-74) 49 66
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L Nej 137 / 208 0 (0) 66 (59-72) 56 53
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) Nej 57 / 89 0 (0) 64 (53-74) 69 69
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi Ja 16 / 22 0 (0) 73 (50-89) 57 57
Midtjylland Ja 222 / 289 0 (0) 77 (72-82) 75 71
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Ja 131 / 172 0 (0) 76 (69-82) 73 70
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Ja 91 / 117 0 (0) 78 (69-85) 77 71
Nordjylland Ja 116 / 161 0 (0) 72 (64-79) 67 67
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Ja #/# 0 (0) 75 (67-82) 67 69
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi Nej #/# 0 (0) 22 (3-60) 67 62

Indikatortabel

Indikator 6: Andel af patienter i EAU højrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brachyterapi indenfor 180 dage efter diagnose

Datagrundlag og beregningsregler

Andelen af patienter vurderet i høj risiko, der påbegynder intenderet kurativ behandling, bør som udgangspunkt være høj, da det netop er denne patientgruppe, som risikerer at udvikle uhelbredelig avanceret sygdom.

Resultater

Antallet af patienter diagnosticeret med højrisikosygdom var 1.473 i 2022-2023. Heraf modtog 73% behandling inden for tre måneder efter diagnosen, og udviklingsmålet er derfor opfyldt på landsplan. Der er variation mellem landets regioner, hvor Region Syddanmark har den laveste andel af behandlede patienter (65%). Der er lav behandlingsandel i de tre største hospitalsafdelinger i Region Syddanmark. I Region Nordjylland er den behandlede andel meget lav i Regionshospital Nordjylland (22%) men nær landsgennemsnittet ved Aalborg Universitetshospital.

Der ses også en lav behandlet andel på Bornholm (25%), men dette er baseret på meget få patienter, som det er tilfældet også ved Regionshospital Nordjylland.

Vurderet over tid (Figur 6-3) ses en generel tendens til stigning i den ønskede retning i de seneste opgørelsesperioder i landet som helhed. Særligt markant er stigningen i Region Sjælland, hvor andelen nu er landets højeste, og i Region Syddanmark hvor andelen fortsat er landets laveste.

Diskussion og implikationer

Det skal bemærkes, at der kan være et selektivt patientflow inden for regionerne, som påvirker patientgruppens sammensætning ved det enkelte hospital i regionen. Det er derfor vigtigt at analyse af de enkelte hospitaler foretages i sammenhæng med en betragtning om indikatorresultatet på det regionale niveau. For Indikator 6 er det tilfældet, at den behandlede andel er lav i Region Syddanmark, både i regionen som helhed og i de største hospitaler i denne region.

Patienter vurderet i højrisiko må ubehandlet forventes at progrediere til uhelbredelig sygdom, hvorfor andelen af disse, som påbegynder intenderet kurativ behandling, bør være høj. Dette dog under forudsætning af at de i øvrigt honorerer kravene hertil i henhold til de aktuelle landsdækkende kliniske retningslinjer på området. Resultaterne kan være påvirket af evt. variation i komorbiditet, forventet restlevetid og andre kliniske karakteristika, som kan være udslagsgivende for behandlingsindikationen.

Da patientgruppen med højrisikosygdom i udgangspunktet må anses for behandlingskrævende, er det væsentligt med fortsat fokus på denne gruppe.

Vurdering af indikatoren

Med de regionale variationer in mente, ønskes indikatoren og udviklingsmålet bevaret uændret til næste år.

Indikator 7: MR-aktivitet

Datagrundlag og beregningsregler

Denne indikator er baseret på registrering i Landspatientregisteret af forskellige MR-undersøgelser og anvendelser af MR ved biopsitagning (UXMD* og KTKE-koder, som indeholder MR-aktivitet).

Resultater

Andel af patienter diagnosticeret med prostatacancer med MR-aktivitet ved diagnose (+/- 30dg) var 57% i 2023, hvilket er en stigning fra året før (52%).

På afdelingsniveau (Figur 7-2) er det særligt Bornholm, Rigshospitalet, Regionshospital Nordjylland og privathospitalerne, som havde lav anvendelse af MR. Det skal bemærkes, at der kan være et selektivt patientflow indenfor regionerne, som påvirker patientgruppens sammensætning ved det enkelte hospital i regionen.

Den tidsmæssige udvikling (Figur 7-3) er en konsolidering af niveauet på omkring 55%, men med fortsat stigning i Syddanmark (nu 69%), og et lidt lavere niveau i Nordjylland (45%).

Diskussion og implikationer

MR-aktiviteten afspejler en efterhånden opfyldt implementering af den nye diagnostiske strategi, og landsgennemsnittet for det aktuelle udviklingsmål er næsten opfyldt. På lokalt niveau er der dog fortsat endog meget stor forskel på anvendelse af den diagnostiske MR-skanning. Andelen af patienter, som tilbydes den anbefalede diagnostiske strategi, spænder, blandt de store behandlingscentre, fra 29% på Rigshospitalet til 75% på Odense Universitetshospital.

Kvaliteten af den nye og meget ressourcekrævende diagnostiske strategi kan imidlertid ikke monitoreres uden indberetning af den radiologiske 5-trins PI-RADS læsionsscore, hvilket desværre kun praktiseres i to af landets regioner. Se Indikator 8.

Vurdering af indikatoren

Andelen af MR-skannede søges blandt samtlige diagnosticerede patienter, hvoraf nogle i udgangspunktet vil være oplagt udenfor kurativt sigte og dermed ikke anbefalet MR-skannet. Til gengæld burde stort set samtlige patienter, som tilbydes active surveillance eller prostatektomi, ligeledes have været tilbudt en diagnostisk MR-skanning. Det besluttes derfor, at der i den kommende årsrapport laves en ny supplerende indikator med denne patientgruppe med et udviklingsmål på >95%.

Hvor mange mænd, der fik foretaget en MR-skanning, og herefter fritaget for yderligere diagnostiske tiltag eller uden tumorfund ved efterfølgende bioptering, er ukendt. Man anbefales derfor igennem et projekt at eksplorere omfang og karakteristika af den forventede store MR-negative population, som ikke aktuelt får stillet diagnosen prostatakræft.

Indikatortabel

Indikator 7: Andel af prostatacancerpatienter med MR-aktivitet (UXMD*/KTKE) ved diagnose (+/- 30dg)

  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≥ 60% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Nej 2.376 / 4.156 0 (0) 57 (56-59) 52 29
Hovedstaden Nej 523 / 1.022 0 (0) 51 (48-54) 51 48
Sjælland Nej 338 / 573 0 (0) 59 (55-63) 56 26
Syddanmark Ja 794 / 1.157 0 (0) 69 (66-71) 53 25
Midtjylland Nej 523 / 960 0 (0) 54 (51-58) 53 27
Nordjylland Nej 198 / 436 0 (0) 45 (41-50) 48 9
Hovedstaden Nej 523 / 1.022 0 (0) 51 (48-54) 51 48
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling Nej 0 / 12 0 (0) 0 (0-26) 0 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 433 / 696 0 (0) 62 (58-66) 62 60
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 90 / 314 0 (0) 29 (24-34) 29 22
Sjælland Nej 338 / 573 0 (0) 59 (55-63) 56 26
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Nej 338 / 573 0 (0) 59 (55-63) 56 26
Syddanmark Ja 794 / 1.157 0 (0) 69 (66-71) 53 25
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling Ja 193 / 306 0 (0) 63 (57-68) 60 36
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L Ja 345 / 459 0 (0) 75 (71-79) 52 28
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) Ja 172 / 269 0 (0) 64 (58-70) 51 18
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi Ja 84 / 123 0 (0) 68 (59-76) 0 11
Midtjylland Nej 523 / 960 0 (0) 54 (51-58) 53 27
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Nej 275 / 494 0 (0) 56 (51-60) 55 25
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Nej 248 / 466 0 (0) 53 (49-58) 51 29
Nordjylland Nej 198 / 436 0 (0) 45 (41-50) 48 9
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Nej #/# 0 (0) 50 (45-55) 54 12
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi Nej #/# 0 (0) 2 (0-13) 4 2
Privathospitaler/Speciallæger Nej 0 / 8 0 (0) 0 (0-37) 25 27
  Udviklingsmål   Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  ≥ 60% Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark Nej 2.376 / 4.156 0 (0) 57 (56-59) 52 29
Hovedstaden Nej 523 / 1.022 0 (0) 51 (48-54) 51 48
Sjælland Nej 338 / 573 0 (0) 59 (55-63) 56 26
Syddanmark Ja 794 / 1.157 0 (0) 69 (66-71) 53 25
Midtjylland Nej 523 / 960 0 (0) 54 (51-58) 53 27
Nordjylland Nej 198 / 436 0 (0) 45 (41-50) 48 9
Hovedstaden Nej 523 / 1.022 0 (0) 51 (48-54) 51 48
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling Nej 0 / 12 0 (0) 0 (0-26) 0 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H Ja 433 / 696 0 (0) 62 (58-66) 62 60
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D Nej 90 / 314 0 (0) 29 (24-34) 29 22
Sjælland Nej 338 / 573 0 (0) 59 (55-63) 56 26
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling Nej 338 / 573 0 (0) 59 (55-63) 56 26
Syddanmark Ja 794 / 1.157 0 (0) 69 (66-71) 53 25
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling Ja 193 / 306 0 (0) 63 (57-68) 60 36
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L Ja 345 / 459 0 (0) 75 (71-79) 52 28
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) Ja 172 / 269 0 (0) 64 (58-70) 51 18
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi Ja 84 / 123 0 (0) 68 (59-76) 0 11
Midtjylland Nej 523 / 960 0 (0) 54 (51-58) 53 27
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling Nej 275 / 494 0 (0) 56 (51-60) 55 25
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG Nej 248 / 466 0 (0) 53 (49-58) 51 29
Nordjylland Nej 198 / 436 0 (0) 45 (41-50) 48 9
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område Nej #/# 0 (0) 50 (45-55) 54 12
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi Nej #/# 0 (0) 2 (0-13) 4 2
Privathospitaler/Speciallæger Nej 0 / 8 0 (0) 0 (0-37) 25 27

Indikatortabel

Indikator 7: Andel af prostatacancerpatienter med MR-aktivitet (UXMD*/KTKE) ved diagnose (+/- 30dg)

Datagrundlag og beregningsregler

Denne indikator er baseret på registrering i Landspatientregisteret af forskellige MR-undersøgelser og anvendelser af MR ved biopsitagning (UXMD* og KTKE-koder, som indeholder MR-aktivitet).

Resultater

Andel af patienter diagnosticeret med prostatacancer med MR-aktivitet ved diagnose (+/- 30dg) var 57% i 2023, hvilket er en stigning fra året før (52%).

På afdelingsniveau (Figur 7-2) er det særligt Bornholm, Rigshospitalet, Regionshospital Nordjylland og privathospitalerne, som havde lav anvendelse af MR. Det skal bemærkes, at der kan være et selektivt patientflow indenfor regionerne, som påvirker patientgruppens sammensætning ved det enkelte hospital i regionen.

Den tidsmæssige udvikling (Figur 7-3) er en konsolidering af niveauet på omkring 55%, men med fortsat stigning i Syddanmark (nu 69%), og et lidt lavere niveau i Nordjylland (45%).

Diskussion og implikationer

MR-aktiviteten afspejler en efterhånden opfyldt implementering af den nye diagnostiske strategi, og landsgennemsnittet for det aktuelle udviklingsmål er næsten opfyldt. På lokalt niveau er der dog fortsat endog meget stor forskel på anvendelse af den diagnostiske MR-skanning. Andelen af patienter, som tilbydes den anbefalede diagnostiske strategi, spænder, blandt de store behandlingscentre, fra 29% på Rigshospitalet til 75% på Odense Universitetshospital.

Kvaliteten af den nye og meget ressourcekrævende diagnostiske strategi kan imidlertid ikke monitoreres uden indberetning af den radiologiske 5-trins PI-RADS læsionsscore, hvilket desværre kun praktiseres i to af landets regioner. Se Indikator 8.

Vurdering af indikatoren

Andelen af MR-skannede søges blandt samtlige diagnosticerede patienter, hvoraf nogle i udgangspunktet vil være oplagt udenfor kurativt sigte og dermed ikke anbefalet MR-skannet. Til gengæld burde stort set samtlige patienter, som tilbydes active surveillance eller prostatektomi, ligeledes have været tilbudt en diagnostisk MR-skanning. Det besluttes derfor, at der i den kommende årsrapport laves en ny supplerende indikator med denne patientgruppe med et udviklingsmål på >95%.

Hvor mange mænd, der fik foretaget en MR-skanning, og herefter fritaget for yderligere diagnostiske tiltag eller uden tumorfund ved efterfølgende bioptering, er ukendt. Man anbefales derfor igennem et projekt at eksplorere omfang og karakteristika af den forventede store MR-negative population, som ikke aktuelt får stillet diagnosen prostatakræft.

Indikator 8s: PI-RADS score ved MR

Datagrundlag og beregningsregler

PI-RADS scoren fra MR-undersøgelsen er en vigtig information, som her opgøres for patienter, som har en specifik kode for MR-undersøgelse af prostata (UXMD92).

Resultater

Aalborg Universitetshospital har i 2023 indberettet 184 patienter med PI-RADS score, hvilket er 98% af patienterne med MR-prostata. Herlev har indberettet 250 patienter med PI-RADS score, hvilket er 70% af de her viste patienter. Tre af landets regioner undlader konsekvent at indberette denne meget vigtige MR-læsionsscore, mens indberetningen på afdelingsniveau i Region Hovedstaden spænder mellem 70% på Herlev-Gentofte Hospital til 0% på Rigshospitalet.

Diskussion

Man har på Aalborg Universitetshospital og siden på Herlev-Gentofte Hospital vist vejen for den ønskede indberetning af PI-RADS scoren. Hvor der er vilje, er der vej. PI-RADS scoren er indenfor radiologien svarende til Gleason score/ISUP-gradering indenfor histopatologien og dermed en helt grundlæggende prediktiv markør i forhold til selektion af dels hvilke patienter, der skal udredes med biopsier, dels følges med observation eller tilbydes primær behandling. Monitoreringen af kvaliteten af den meget ressourcekrævende diagnostiske MR-strategi er helt afhængig af, at den radiologiske 5-trins PI-RADS-score af landets øvrige radiologiske afdelinger indberettes til LPR3. Der blev allerede i 2020 oprettet SKS koder hertil.

Vurdering af indikatoren

Da PI-RADS score 3 udgør en gråzoneværdi, hvor bioptering ikke altid kan anbefales, udgør scoren et klart fingerpeg for kvaliteten af den radiologiske afdelings bedømmelse af MR-skanningerne. Ved PI-RADS score 1-3 læsioner anbefales udelukkende biopsi i tilfælde af en samtidig forhøjet PSA-densitet. PSA-densiteten er PSA-værdien i forhold til prostatas volumen. Det sidste udregnes og anføres ligeledes i skanningsbeskrivelserne og vil fremover være en værdifuld indberettet variabel. Disse vigtige data fremgår af MDT-konferencenotaterne, og vil være en oplagt datakilde til de centrale registre og til kvalitetsdatabasen.

MR-skanning indgår som en stadig mere betydningsfuld del af active surveillance af lav- og middelrisiko patienter, og der ønskes i fremtiden en opmærksomhed på denne aktivitet.

Et relevant udviklingsmål foreslås i fremtiden til >95% opfyldelse.

Indikatortabel

Indikator 8s: Andel af prostatacancerpatienter med registreret MR-scannning af prostata (UXMD92) ved diagnose (+/- 30dg), der har fået registreret PI-RADS-score

  Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  Udviklingsmål Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark   435 / 1.990 0 (0) 22 (20-24) 7 1
Hovedstaden   250 / 427 0 (0) 59 (54-63) 13 2
Sjælland   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Syddanmark   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 1
Midtjylland   0 / 460 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Nordjylland   184 / 188 0 (0) 98 (95-99) 33 5
Hovedstaden   250 / 427 0 (0) 59 (54-63) 13 2
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H   250 / 358 0 (0) 70 (65-75) 15 2
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D   0 / 69 0 (0) 0 (0-5) 0 0
Sjælland   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Syddanmark   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 1
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling   #/# 0 (0) 1 (0-3) 0 1
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L   0 / 215 0 (0) 0 (0-2) 0 0
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle)   0 / 163 0 (0) 0 (0-2) 0 3
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi   #/# 0 (0) 0 (0-5)   0
Midtjylland   0 / 460 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling   0 / 235 0 (0) 0 (0-2) 0 0
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG   0 / 225 0 (0) 0 (0-2) 0 0
Nordjylland   184 / 188 0 (0) 98 (95-99) 33 5
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område   184 / 188 0 (0) 98 (95-99) 33 5
  Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  Udviklingsmål Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark   435 / 1.990 0 (0) 22 (20-24) 7 1
Hovedstaden   250 / 427 0 (0) 59 (54-63) 13 2
Sjælland   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Syddanmark   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 1
Midtjylland   0 / 460 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Nordjylland   184 / 188 0 (0) 98 (95-99) 33 5
Hovedstaden   250 / 427 0 (0) 59 (54-63) 13 2
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H   250 / 358 0 (0) 70 (65-75) 15 2
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D   0 / 69 0 (0) 0 (0-5) 0 0
Sjælland   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Syddanmark   #/# 0 (0) 0 (0-1) 0 1
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling   #/# 0 (0) 1 (0-3) 0 1
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L   0 / 215 0 (0) 0 (0-2) 0 0
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle)   0 / 163 0 (0) 0 (0-2) 0 3
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi   #/# 0 (0) 0 (0-5)   0
Midtjylland   0 / 460 0 (0) 0 (0-1) 0 0
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling   0 / 235 0 (0) 0 (0-2) 0 0
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG   0 / 225 0 (0) 0 (0-2) 0 0
Nordjylland   184 / 188 0 (0) 98 (95-99) 33 5
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område   184 / 188 0 (0) 98 (95-99) 33 5

Indikatortabel

Indikator 8s: Andel af prostatacancerpatienter med registreret MR-scannning af prostata (UXMD92) ved diagnose (+/- 30dg), der har fået registreret PI-RADS-score

Datagrundlag og beregningsregler

PI-RADS scoren fra MR-undersøgelsen er en vigtig information, som her opgøres for patienter, som har en specifik kode for MR-undersøgelse af prostata (UXMD92).

Resultater

Aalborg Universitetshospital har i 2023 indberettet 184 patienter med PI-RADS score, hvilket er 98% af patienterne med MR-prostata. Herlev har indberettet 250 patienter med PI-RADS score, hvilket er 70% af de her viste patienter. Tre af landets regioner undlader konsekvent at indberette denne meget vigtige MR-læsionsscore, mens indberetningen på afdelingsniveau i Region Hovedstaden spænder mellem 70% på Herlev-Gentofte Hospital til 0% på Rigshospitalet.

Diskussion

Man har på Aalborg Universitetshospital og siden på Herlev-Gentofte Hospital vist vejen for den ønskede indberetning af PI-RADS scoren. Hvor der er vilje, er der vej. PI-RADS scoren er indenfor radiologien svarende til Gleason score/ISUP-gradering indenfor histopatologien og dermed en helt grundlæggende prediktiv markør i forhold til selektion af dels hvilke patienter, der skal udredes med biopsier, dels følges med observation eller tilbydes primær behandling. Monitoreringen af kvaliteten af den meget ressourcekrævende diagnostiske MR-strategi er helt afhængig af, at den radiologiske 5-trins PI-RADS-score af landets øvrige radiologiske afdelinger indberettes til LPR3. Der blev allerede i 2020 oprettet SKS koder hertil.

Vurdering af indikatoren

Da PI-RADS score 3 udgør en gråzoneværdi, hvor bioptering ikke altid kan anbefales, udgør scoren et klart fingerpeg for kvaliteten af den radiologiske afdelings bedømmelse af MR-skanningerne. Ved PI-RADS score 1-3 læsioner anbefales udelukkende biopsi i tilfælde af en samtidig forhøjet PSA-densitet. PSA-densiteten er PSA-værdien i forhold til prostatas volumen. Det sidste udregnes og anføres ligeledes i skanningsbeskrivelserne og vil fremover være en værdifuld indberettet variabel. Disse vigtige data fremgår af MDT-konferencenotaterne, og vil være en oplagt datakilde til de centrale registre og til kvalitetsdatabasen.

MR-skanning indgår som en stadig mere betydningsfuld del af active surveillance af lav- og middelrisiko patienter, og der ønskes i fremtiden en opmærksomhed på denne aktivitet.

Et relevant udviklingsmål foreslås i fremtiden til >95% opfyldelse.

Indikator 9: MDT-aktivitet

Datagrundlag og beregningsregler

I denne indikator beskrives, om afholdelse af MDT-konference er registreret i Landspatientregisteret. Variation i indikatoren kan både skyldes, om MDT faktisk er afholdt, og om aktiviteten er registreret.

Resultater

Andel af patienter med registreret MDT-aktivitet (ZZ0190D) ved diagnose (+/- 60dg) udgør på landsplan 46%. Tallene er stort set uforandrede over tid (Figur 9-3). Den regionale variation er ekstremt høj og dækkede spændet 6% i Region Sjælland til 91% i Region Midtjylland.

Diskussion og implikationer

Den lave rate i Region Sjælland i 2021 og 2022 blev begrundet med en IT-relateret problemstilling i Sundhedsplatformen i forhold til indberetning til LPR3. Denne udfordring synes fortsat uløst. Ud over forskelle i registrering foreligger der en meget betydelig variation i anvendelse af MDT-konference behandlingscentrene imellem, hvor man nogle steder systematisk medtager alle nydiagnosticerede patienter, mens man andre steder udvælger en mindre delmængde heraf og i stedet prioriterer at konferere patienter i et senere og mere komplekst sygdomsstadie.

Vurdering af indikatoren

Det anbefales, at man lokalt sikrer sig procedurer for kodning og LPR3 indberetning af MDT-konference afholdelse.

Det er vigtigt at understrege, at registreringen afspejler en aktivitet og i sin nuværende form intet antyder om den reelle kvalitet heraf.

Det anbefales derfor på sigt, at data vedrørende MDT-indsatsen vurderes i forhold til risikoscoren på diagnosetidspunktet samt efterfølgende behandlinger. Det vil ligeledes være vigtigt at få et indblik i omfanget af efterlevelse af MDT-behandlingsanbefalingerne.

Helt overordnet udgør de klinisk vigtige MDT-konferencer et datamæssigt ”epicenter” for de mangeartede og detaljerede kliniske karakteristika, som ud over behandlingsvalg har afgørende prognostisk som prædiktiv værdi. De mange helt afgørende data fremgår af MDT-konferencenotaterne, som, opsat i standardiseret format, vil udgøre en oplagt datakilde for de centrale registre og kvalitetsregistrene.

Indikatortabel

Indikator 9: Andel af prostatacancerpatienter med registreret MDT-aktivitet (ZZ0190D) ved diagnose (+/- 60dg)

  Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  Udviklingsmål Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark   1.910 / 4.156 0 (0) 46 (44-47) 44 45
Hovedstaden   236 / 1.022 0 (0) 23 (21-26) 29 29
Sjælland   34 / 573 0 (0) 6 (4-8) 1 1
Syddanmark   428 / 1.157 0 (0) 37 (34-40) 30 28
Midtjylland   877 / 960 0 (0) 91 (89-93) 92 93
Nordjylland   335 / 436 0 (0) 77 (73-81) 74 69
Hovedstaden   236 / 1.022 0 (0) 23 (21-26) 29 29
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling   0 / 12 0 (0) 0 (0-26) 0 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H   212 / 696 0 (0) 30 (27-34) 41 40
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D   24 / 314 0 (0) 8 (5-11) 6 5
Sjælland   34 / 573 0 (0) 6 (4-8) 1 1
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling   34 / 573 0 (0) 6 (4-8) 1 1
Syddanmark   428 / 1.157 0 (0) 37 (34-40) 30 28
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling   125 / 306 0 (0) 41 (35-47) 29 30
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L   166 / 459 0 (0) 36 (32-41) 32 26
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle)   109 / 269 0 (0) 41 (35-47) 30 34
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi   28 / 123 0 (0) 23 (16-31) 17 17
Midtjylland   877 / 960 0 (0) 91 (89-93) 92 93
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling   431 / 494 0 (0) 87 (84-90) 87 90
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG   446 / 466 0 (0) 96 (93-97) 99 97
Nordjylland   335 / 436 0 (0) 77 (73-81) 74 69
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område   298 / 395 0 (0) 75 (71-80) 73 67
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi   37 / 41 0 (0) 90 (77-97) 75 74
Privathospitaler/Speciallæger   0 / 8 0 (0) 0 (0-37) 25 9
  Uoplyst Aktuelle år Tidligere år
  Udviklingsmål Tæller/ antal 01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
  opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel
Danmark   1.910 / 4.156 0 (0) 46 (44-47) 44 45
Hovedstaden   236 / 1.022 0 (0) 23 (21-26) 29 29
Sjælland   34 / 573 0 (0) 6 (4-8) 1 1
Syddanmark   428 / 1.157 0 (0) 37 (34-40) 30 28
Midtjylland   877 / 960 0 (0) 91 (89-93) 92 93
Nordjylland   335 / 436 0 (0) 77 (73-81) 74 69
Hovedstaden   236 / 1.022 0 (0) 23 (21-26) 29 29
Bornholms Hospital, Kirurgisk overafdeling   0 / 12 0 (0) 0 (0-26) 0 0
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H   212 / 696 0 (0) 30 (27-34) 41 40
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D   24 / 314 0 (0) 8 (5-11) 6 5
Sjælland   34 / 573 0 (0) 6 (4-8) 1 1
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling   34 / 573 0 (0) 6 (4-8) 1 1
Syddanmark   428 / 1.157 0 (0) 37 (34-40) 30 28
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling   125 / 306 0 (0) 41 (35-47) 29 30
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L   166 / 459 0 (0) 36 (32-41) 32 26
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle)   109 / 269 0 (0) 41 (35-47) 30 34
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi   28 / 123 0 (0) 23 (16-31) 17 17
Midtjylland   877 / 960 0 (0) 91 (89-93) 92 93
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling   431 / 494 0 (0) 87 (84-90) 87 90
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG   446 / 466 0 (0) 96 (93-97) 99 97
Nordjylland   335 / 436 0 (0) 77 (73-81) 74 69
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område   298 / 395 0 (0) 75 (71-80) 73 67
Regionshospital Nordjylland, RHN Kirurgi   37 / 41 0 (0) 90 (77-97) 75 74
Privathospitaler/Speciallæger   0 / 8 0 (0) 0 (0-37) 25 9

Indikatortabel

Indikator 9: Andel af prostatacancerpatienter med registreret MDT-aktivitet (ZZ0190D) ved diagnose (+/- 60dg)

Datagrundlag og beregningsregler

I denne indikator beskrives, om afholdelse af MDT-konference er registreret i Landspatientregisteret. Variation i indikatoren kan både skyldes, om MDT faktisk er afholdt, og om aktiviteten er registreret.

Resultater

Andel af patienter med registreret MDT-aktivitet (ZZ0190D) ved diagnose (+/- 60dg) udgør på landsplan 46%. Tallene er stort set uforandrede over tid (Figur 9-3). Den regionale variation er ekstremt høj og dækkede spændet 6% i Region Sjælland til 91% i Region Midtjylland.

Diskussion og implikationer

Den lave rate i Region Sjælland i 2021 og 2022 blev begrundet med en IT-relateret problemstilling i Sundhedsplatformen i forhold til indberetning til LPR3. Denne udfordring synes fortsat uløst. Ud over forskelle i registrering foreligger der en meget betydelig variation i anvendelse af MDT-konference behandlingscentrene imellem, hvor man nogle steder systematisk medtager alle nydiagnosticerede patienter, mens man andre steder udvælger en mindre delmængde heraf og i stedet prioriterer at konferere patienter i et senere og mere komplekst sygdomsstadie.

Vurdering af indikatoren

Det anbefales, at man lokalt sikrer sig procedurer for kodning og LPR3 indberetning af MDT-konference afholdelse.

Det er vigtigt at understrege, at registreringen afspejler en aktivitet og i sin nuværende form intet antyder om den reelle kvalitet heraf.

Det anbefales derfor på sigt, at data vedrørende MDT-indsatsen vurderes i forhold til risikoscoren på diagnosetidspunktet samt efterfølgende behandlinger. Det vil ligeledes være vigtigt at få et indblik i omfanget af efterlevelse af MDT-behandlingsanbefalingerne.

Helt overordnet udgør de klinisk vigtige MDT-konferencer et datamæssigt ”epicenter” for de mangeartede og detaljerede kliniske karakteristika, som ud over behandlingsvalg har afgørende prognostisk som prædiktiv værdi. De mange helt afgørende data fremgår af MDT-konferencenotaterne, som, opsat i standardiseret format, vil udgøre en oplagt datakilde for de centrale registre og kvalitetsregistrene.

Oversigt over indikatorsættet

Indikatorer

  Uoplyst Indikatoropfyldelse
Indikator Udviklingsmål % Andel (95% CI) Andel Andel
      01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
Indikator 1: Andel af udførte ultralydsscanninger (TRUS) med prostatabiopsi, der har medført indlæggelse indenfor 7 dage efter proceduren (patienter med efterfølgende prostatacancer) ≤ 5 0 2 (2-3) 4 5
Indikator 2: Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med tumorpositive kirurgiske rande ≤ 15 0 15 (12-18) 15 17
Indikator 3: Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med tumorpositive kirurgiske rande ≤ 40 0 40 (35-45) 38 41
Indikator 4: Andel af radikalt prostatektomerede med komplikation af Clavien-Dindo-grad mindst 3 indenfor 90 dage efter prostatektomi ≤ 5 0 5 (4-7) 5 7
      01.07.2022 - 30.06.2023 2021/22 2020/21
Indikator 5: Andel af patienter i EAU lavrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brachyterapi indenfor 90 dage efter diagnose. ≤ 5 0 6 (4-9) 7 5
Indikator 6: Andel af patienter i EAU højrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brachyterapi indenfor 180 dage efter diagnose. ≥ 70 0 73 (70-75) 67 67
      01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
Indikator 7: Andel af prostatacancerpatienter med MR-aktivitet (UXMD*/KTKE) ved diagnose (+/- 30dg) ≥ 60 0 57 (56-59) 52 29
Indikator 9: Andel af prostatacancerpatienter med registreret MDT-aktivitet (ZZ0190D) ved diagnose (+/- 60dg)   0 46 (44-47) 44 45
  Uoplyst Indikatoropfyldelse
Indikator Udviklingsmål % Andel (95% CI) Andel Andel
      01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
Indikator 1: Andel af udførte ultralydsscanninger (TRUS) med prostatabiopsi, der har medført indlæggelse indenfor 7 dage efter proceduren (patienter med efterfølgende prostatacancer) ≤ 5 0 2 (2-3) 4 5
Indikator 2: Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med tumorpositive kirurgiske rande ≤ 15 0 15 (12-18) 15 17
Indikator 3: Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med tumorpositive kirurgiske rande ≤ 40 0 40 (35-45) 38 41
Indikator 4: Andel af radikalt prostatektomerede med komplikation af Clavien-Dindo-grad mindst 3 indenfor 90 dage efter prostatektomi ≤ 5 0 5 (4-7) 5 7
      01.07.2022 - 30.06.2023 2021/22 2020/21
Indikator 5: Andel af patienter i EAU lavrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brachyterapi indenfor 90 dage efter diagnose. ≤ 5 0 6 (4-9) 7 5
Indikator 6: Andel af patienter i EAU højrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brachyterapi indenfor 180 dage efter diagnose. ≥ 70 0 73 (70-75) 67 67
      01.01.2023 - 31.12.2023 2022 2021
Indikator 7: Andel af prostatacancerpatienter med MR-aktivitet (UXMD*/KTKE) ved diagnose (+/- 30dg) ≥ 60 0 57 (56-59) 52 29
Indikator 9: Andel af prostatacancerpatienter med registreret MDT-aktivitet (ZZ0190D) ved diagnose (+/- 60dg)   0 46 (44-47) 44 45

Indikatorer

Styregruppens medlemmer

Michael Borre, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (formand)

Overlæge Johanna Elversang, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Overlæge, ph.d. Steinbjørn Hansen, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Afdelingslæge Frederik Harving, Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Afdelingslæge, Ph.d. Peter Busch Østergren, Afdeling for Urinvejssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

Overlæge Vibeke Løgager, Afdeling for Røntgen og Skanning, Herlev og Gentofte Hospital

Overlæge Lisa Lindeborg, Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde,

Ole Jensen, patientrepræsentant

Epidemiolog: Henrik Møller, epidemiolog (faglig leder), dr.med, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Biostatistiker og datamanager: Heidi Jeanet Larsson, biostatistiker, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Kontaktperson: Anne Kudsk Ragner, kvalitetskonsulent, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Dataansvarlig myndighed: Region Midtjylland - repræsenteret ved databasens kontaktperson

Om denne udgivelse

© RKKP 2024

Denne rapport udgår fra Dansk Prostata Cancer Database (DaProCa). Rapportens analyser er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Hedeager 3, 8200 Århus N. RKKP Videncenter og styregruppen for databasen har skrevet rapportens kommentarer. Styregruppen har forestået validering af anvendte algoritmer og skrevet de anførte anbefalinger. Rapporten er auditeret og kommenteret af styregruppen for DaProCa

Kontaktperson for DaProCa er kvalitetskonsulent Anne Kudsk Ragner. E-mail: ankuds@rkkp.dk

Udgiver:

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Hedeager 3

8200 Aarhus N

www.rkkp.dk

Udgivelsesdato: 1. juli 2024

Indholdet kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Kommentarer fra regionerne

Region Nordjylland:

Der er i relation til Indikator 4: Andel af radikalt prostatektomerede med komplikationer af Clavien-Dindo-grad mindst 3 indenfor 90 dage efter prostatektomi, foretaget en gennemgang som viser at kun 4 patienter burde indgå i tæller populationen. Af diskretionshensyn kan årsag til eksklusion af de 3 patienter ikke medtages i høringssvar, men omhandler på forskellig vis fejlregistrering/fejl i datatræk. Når disse ekskluderes opfylder man fra Aalborg UH udviklingsmålet for indikatoren.

I relation til Indikator 6: Andel af patienter i EAU højrisikogruppe, der behandles kirurgisk eller med stråleterapi/brakyterapi, fremgår følgende af årsrapporten:

”I region Nordjylland er den behandlede andel meget lav i Regionshospital Nordjylland, men nær landsgennemsnittet ved Aalborg UH”. I Region Nordjylland er der truffet et bevidst valg om, at man på RHN kun ser og udreder patienter, der ikke er kandidater til kurativ behandling. De 9 patienter der er inkluderet i datasættet fra RHN er gennemgået og vi finder at alle 9 patienter er vurderet ikke kurativt egnede her er 8 af patienterne vurderet på fælles MDT (som foregår i regi af Aalborg UH). Når man på trods af organiseringen i RN vælger, at RHN skal figurere som selvstændig enhed i årsrapporten, så må vi konstatere at det er naturligt at andelen på RHN er meget lav og ikke et udtryk for en dårlig behandlingskvalitet.

I relation til indikator 7 og 8 bemærkes det, at der umiddelbart er uoverensstemmelse mellem data. For indikator 7 på landsplan er der angivet at være 2376 patienter med MR aktivitet. Af indikator 8 fremgår at der er registreret 1990 patienter med MR aktivitet. Forskellen mellem data lader sig ikke umiddelbart forklarer og vi er nysgerrige på om der er en forklaring? [Svar til dette: Kriterierne for MR-aktivitet er anført i teksten ved de to indikatorer, og i overskrifterne til indikatorernes tabeller og figurer. Indikator 8s vedrører den specifikke kode for MR-undersøgelse af prostata, som er relevant for opgørelsen af PI-RADS score. Indikator 7 vedrører en bredere definition af MR-aktivitet, og antallet er derfor større.]

Endelig så har vi igen et år et ønske om at retorikken i årsrapporten kunne være mindre subjektiv. Årsrapporten for DaProCa skiller sig ud fra andre årsrapporter ved, at nogle afdelingers målopfyldelse eller mangel på samme bliver beskrevet på en meget subjektiv og værdiladet måde, mens andre afdelingers flotte performance eller manglende målopfyldelse ikke kommenteres.

Det ville for læsevenligheden være ønskeligt med en tydelig opdeling/skelnen mellem hver region i tabellerne, som der også tidligere har været.

Region Midtjylland:

Kommentar fra Regionshospitalet Gødstrup:

Vedr. Indikator 1s: Midtjylland og særligt RHG ligger lavt i andel patienter, der biopteret transperinealt. Regionalt med en andel på 38 fordelt på 49 til AUH og 27 for RHG i databaseåret, som er kalenderåret 2023. Dette forventes ændret fra og med 2024, da der er sket en procedureændring og opnormeret på antal speciallæger der kan foretage proceduren. Andelen forventes at ligge over 80% i 2024. Derved forventes andelen af patienter indlagt med infektion indenfor 7 dage (indikator 1) også at falde yderligere og nærme sig 0. I forvejen opfylder RHG udviklingsmålet for indikator 1.

Region Sjælland:

Der var ingen kommentarer til indsættelse i årsrapporten.

Region Syddanmark:

Der var ingen kommentarer til indsættelse i årsrapporten.

Region Hovedstaden:

Kommentar fra Bornholms Hospital:

Bornholms Hospital er opmærksom på den ikke tilstrækkelige indikatoropfyldelse i Indikator 7: Andel af prostatacancerpatienter med MR-aktivitet (UXMD*/KTKE) ved diagnose (+/- 30 dg). Hospitalet arbejder på flere scenarier, for fremadrettet at kunne sikre opfyldelse af denne indikator.

Baggrundsmaterialer

Beskrivelse af patientpopulationen

Nydiagnosticerede prostatacancer patienter 2019-2023

Studiepopulationen i DaProCa er patienter med en første histologisk verificeret prostatacancerdiagnose ifølge Landsregisteret for Patologi (LRP). For denne årsrapport opgøres alle nydiagnosticerede patienter i perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023. Resultaterne for denne opgørelsesperiode sammenlignes efterfølgende med resultater fra de tidligere år.

Tabel 5-1 viser antallet af nydiagnosticerede prostatacancerpatienter i Danmark fordelt på region. Derudover opgøres patienternes, aldersfordeling, status for komorbiditet (Charlsons komorbiditetsindeks), PSA-niveau, Gleason score og ISUP-grad, og EAU risikogruppe på diagnosetidspunktet.

Incidensen er med et fald på knapt 300 patienter og i alt 4.165 nye tilfælde i 2023 den laveste i flere år. Der er fortsat stor regional variation i den diagnostiske aktivitet. Landsgennemsnittet for antal diagnosticerede patienter pr. 100.000 mænd har ligget stabilt i flere år og var i 2023 på 139, hvilket er lidt lavere end de tidligere år. Faldet i diagnoser i 2023 har berørt alle regioner fraset Region Syddanmark, hvor den diagnostiske aktivitet steg i såvel absolutte tal som pr. 100.000 mænd og dermed er eneste region, som ligger markant over landsgennemsnittet pr. 100.000 mænd. Faldet ses i forhold til 2022 mest markant i Region Sjælland, mens det over de sidste 5 år har været mest udtalt i Region Midt. Årsagen til den generelle “afmatning” er ukendt, men antages at kunne skyldes det oprindelige forventede fald i antallet af nydiagnosticerede patienter, i forbindelse med indføring af den MR-skanningsbaserede diagnostiske strategi.

Medianalderen ved diagnosen var uændret i forhold til de sidste par år 72 år, og godt 60% var uden væsentlig komorbiditet. Fordelingen af det kliniske tumorstadie (cT) ligger stabilt de seneste år. Patienterne med påviselige metastaser (M1-sygdom) udgør knapt 20%

Fejlkodning af N-klassifikationen (lymfeknudestatus) ”x” er efterhånden lykkedes udryddet.

De efterfølgende tabeller (5-2 til 5-7) angiver antallet af patienter, som i 2023 påbegyndte henholdsvis active surveillance, radikal prostatektomi, strålebehandling, watchful waiting eller anden behandling. Bemærk, at disse patienter kan være diagnosticeret i 2022 eller forudgående år.

  Diagnoseår
  2023 2022 2021 2020 2019
Nydiagnosticerede 4.165 4.452 4.356 4.247 4.408
Bopælsregion          
Hovedstaden 1.009 (24,2%) 1.081 (24,3%) 1.080 (24,8%) 1.061 (25,0%) 1.042 (23,6%)
Sjælland 572 (13,7%) 770 (17,3%) 629 (14,4%) 631 (14,9%) 708 (16,1%)
Syddanmark 1.150 (27,6%) 1.020 (22,9%) 997 (22,9%) 939 (22,1%) 952 (21,6%)
Midtjylland 959 (23,0%) 1.070 (24,0%) 1.023 (23,5%) 1.097 (25,8%) 1.208 (27,4%)
Nordjylland 429 (10,3%) 447 (10,0%) 586 (13,5%) 490 (11,5%) 467 (10,6%)
Færøerne/Grønland 7 (0,2%) 5 (0,1%) 6 (0,1%) 6 (0,1%) 9 (0,2%)
Ukendt bopæl 39 (0,9%) 59 (1,3%) 35 (0,8%) 23 (0,5%) 22 (0,5%)
Aldersstandardiseret incidens pr 100.000*          
Danmark 139 150 150 149 158
Hovedstaden 127 139 140 140 141
Sjælland 117 159 132 135 153
Syddanmark 170 152 151 145 150
Midtjylland 143 162 158 173 195
Nordjylland 130 137 183 155 149
Alder ved diagnose          
Median (Q1;Q3) 72 (66,0;77,3) 72 (66,1;77,2) 72 (66,0;76,8) 72 (65,9;76,6) 71 (65,5;76,2)
Gennemsnit (Min;Max) 72 (38,8;95,3) 72 (41,8;95,6) 71 (42,1;95,5) 71 (40,2;100) 71 (39,3;100)
Charlson comorbidity index          
Score 0 2.528 (60,7%) 2.706 (60,8%) 2.676 (61,4%) 2.512 (59,1%) 2.691 (61,0%)
Score 1-2 1.220 (29,3%) 1.314 (29,5%) 1.221 (28,0%) 1.289 (30,4%) 1.288 (29,2%)
Score 3 eller derover 417 (10,0%) 432 (9,7%) 459 (10,5%) 446 (10,5%) 429 (9,7%)
PSA          
<4 269 (6,5%) 227 (5,1%) 243 (5,6%) 229 (5,4%) 233 (5,3%)
4-9 1.381 (33,2%) 1.523 (34,2%) 1.545 (35,5%) 1.509 (35,5%) 1.624 (36,8%)
10-20 855 (20,5%) 984 (22,1%) 895 (20,5%) 890 (21,0%) 969 (22,0%)
21-100 1.013 (24,3%) 1.064 (23,9%) 1.016 (23,3%) 1.038 (24,4%) 978 (22,2%)
>100 600 (14,4%) 613 (13,8%) 638 (14,6%) 564 (13,3%) 578 (13,1%)
Ukendt 47 (1,1%) 41 (0,9%) 19 (0,4%) 17 (0,4%) 26 (0,6%)
ISUP** grad ved diagnose          
1 (Gleason score -6) 588 (14,1%) 738 (16,6%) 828 (19,0%) 927 (21,8%) 1.011 (22,9%)
2 (Gleason score 3+4) 1.250 (30,0%) 1.336 (30,0%) 1.262 (29,0%) 1.164 (27,4%) 1.152 (26,1%)
3 (Gleason score 4+3) 741 (17,8%) 756 (17,0%) 795 (18,3%) 726 (17,1%) 737 (16,7%)
4 (Gleason score 8) 395 (9,5%) 396 (8,9%) 474 (10,9%) 461 (10,9%) 547 (12,4%)
5 (Gleason score 9+) 975 (23,4%) 1.019 (22,9%) 804 (18,5%) 701 (16,5%) 765 (17,4%)
ISUP grad ikke defineret 216 (5,2%) 207 (4,6%) 193 (4,4%) 268 (6,3%) 196 (4,4%)
EAU risikovurdering          
Udenfor risikovurdering 1.057 1.051 1.005 949 854
Risikovurderede:          
Lav risiko 284 (9,1%) 376 (11,1%) 426 (12,7%) 511 (15,5%) 498 (14,0%)
Intermediær risiko 1.292 (41,6%) 1.351 (39,7%) 1.257 (37,5%) 1.212 (36,7%) 1.199 (33,7%)
Høj risiko 1.361 (43,8%) 1.511 (44,4%) 1.509 (45,0%) 1.411 (42,8%) 1.587 (44,7%)
Ukendt 171 (5,5%) 163 (4,8%) 159 (4,7%) 164 (5,0%) 270 (7,6%)
T stadie (v/ diagnose)          
Ikke registreret 524 (12,6%) 425 (9,5%) 382 (8,8%) 389 (9,2%) 771 (17,5%)
T1a 55 (1,3%) 57 (1,3%) 56 (1,3%) 39 (0,9%) 54 (1,2%)
T1b 29 (0,7%) 31 (0,7%) 32 (0,7%) 28 (0,7%) 42 (1,0%)
T1c 1.023 (24,6%) 1.104 (24,8%) 1.087 (25,0%) 1.096 (25,8%) 980 (22,2%)
T2 95 (2,3%) 94 (2,1%) 116 (2,7%) 101 (2,4%) 119 (2,7%)
T2a 344 (8,3%) 456 (10,2%) 439 (10,1%) 424 (10,0%) 358 (8,1%)
T2b 266 (6,4%) 303 (6,8%) 279 (6,4%) 272 (6,4%) 265 (6,0%)
T2c 254 (6,1%) 294 (6,6%) 334 (7,7%) 326 (7,7%) 376 (8,5%)
T3 414 (9,9%) 455 (10,2%) 377 (8,7%) 350 (8,2%) 410 (9,3%)
T3a 379 (9,1%) 447 (10,0%) 422 (9,7%) 388 (9,1%) 336 (7,6%)
T3b 384 (9,2%) 407 (9,1%) 364 (8,4%) 358 (8,4%) 267 (6,1%)
T4 268 (6,4%) 246 (5,5%) 263 (6,0%) 219 (5,2%) 174 (3,9%)
Tx 63 (1,5%) 69 (1,5%) 111 (2,5%) 185 (4,4%) 161 (3,7%)
N stadie (v/ diagnose)          
Ikke registreret 443 (10,6%) 435 (9,8%) 406 (9,3%) 445 (10,5%) 841 (19,1%)
N0 2.850 (68,4%) 3.114 (69,9%) 2.701 (62,0%) 1.883 (44,3%) 1.328 (30,1%)
N1 698 (16,8%) 654 (14,7%) 599 (13,8%) 565 (13,3%) 489 (11,1%)
Nx 174 (4,2%) 249 (5,6%) 650 (14,9%) 1.354 (31,9%) 1.750 (39,7%)
M stadie (v/ diagnose)          
Ikke registreret 261 (6,3%) 257 (5,8%) 226 (5,2%) 221 (5,2%) 585 (13,3%)
M0 3.076 (73,9%) 3.348 (75,2%) 3.290 (75,5%) 2.669 (62,8%) 2.366 (53,7%)
M1 828 (19,9%) 847 (19,0%) 840 (19,3%) 767 (18,1%) 662 (15,0%)
Mx 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 590 (13,9%) 795 (18,0%)

*Opgjort for mænd med bopæl i en af de fem regioner ved diagnose.
Standardpopulation: DK 2022. Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1A, 1.kvartal.
**ISUP (International Society of Urological Pathology): prostatacancer graderingssystem.

Active surveillance (kode ZZ4252B baseret på data fra LPR)

I bestræbelserne på at nedsætte overbehandling af patienter med lavrisiko og insignifikant sygdom, anbefales operationskandidater med lavrisiko sygdom initialt observeret i form af active surveillance (AS). Dette fremgår af såvel de landsdækkende kliniske retningslinjer og en visitationsretningslinje fra Sundhedsstyrelsen.

Alt imens antallet af diagnosticerede i 2023 faldt med knapt 300 patienter, er antallet af patienter sat i AS i samme periode steget med 65 patienter og udgør knapt 20% af de diagnosticerede.

Et tidligere påvist fald i antallet af patienter i AS blev taget som udtryk for effekten af den MR-baserede diagnostiske strategi, som i studier er vist at reducere antallet af diagnosticerede med klinisk ubetydende sygdom. Landsgennemsnittet for AS pr. 100.000 mænd er 24, og der er ses ikke nogen større variation regionerne imellem.

Aldersgruppen for AS ligger stabilt på 68 år. Som tegn på, at der fortsat er klinikere, som ved kodning ikke skelner mellem de to meget forskellige observationsformer AS og watchful waiting (WW), er der fortsat patienter i høj risikogruppe, som registreres observeret i regi af AS. Active surveillance skal til LPR3 kodes med ZZ4252B.

  År for active surveillance
  2023 2022 2021 2020 2019
Active surveillance 722 657 958 950 889
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H 143 131 107 151 49
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D 55 40 91 74 44
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling 95 88 133 102 167
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L 180 101 237 179 224
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) # 3 # 6 3
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi 0 0 # 4 4
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling 88 87 149 188 184
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG 86 86 116 92 112
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område 66 119 117 145 91
Regionshospital Nordjylland, RHN Urinvejskirurgi # # 3 6 9
Øvrige 6 # 3 3 #
Aldersstandardiseret incidens pr. 100.000*          
Danmark 24 22 33 33 31
Hovedstaden 24 21 24 27 11
Sjælland 20 18 30 24 37
Syddanmark 28 16 37 28 34
Midtjylland 26 25 39 43 46
Nordjylland 21 37 38 47 31
Alder på tidspunkt for AS          
Median (Q1;Q3) 68 (63,0;73,0) 68 (62,0;73,0) 69 (63,0;73,0) 68 (63,0;72,0) 67 (62,0;71,0)
Gennemsnit (Min;Max) 68 (43,0;89,0) 67 (46,0;86,0) 68 (43,0;90,0) 67 (42,0;90,0) 66 (41,0;89,0)
PSA ved diagnose          
<4 88 (12,2%) 72 (11,0%) 109 (11,4%) 106 (11,2%) 74 (8,3%)
4-9 449 (62,2%) 403 (61,3%) 559 (58,4%) 600 (63,2%) 582 (65,5%)
10-20 147 (20,4%) 142 (21,6%) 194 (20,3%) 177 (18,6%) 175 (19,7%)
21-100 28 (3,9%) 33 (5,0%) 65 (6,8%) 51 (5,4%) 49 (5,5%)
>100 4 (0,6%) # (0,3%) 14 (1,5%) 8 (0,8%) # (0,2%)
Ukendt 6 (0,8%) 5 (0,8%) 17 (1,8%) 8 (0,8%) 7 (0,8%)
ISUP** grad ved diagnose          
1 (Gleason score -6) 423 (58,6%) 392 (59,7%) 559 (58,4%) 620 (65,3%) 646 (72,7%)
2 (Gleason score 3+4) 246 (34,1%) 228 (34,7%) 268 (28,0%) 223 (23,5%) 167 (18,8%)
3 (Gleason score 4+3) 17 (2,4%) 13 (2,0%) 52 (5,4%) 24 (2,5%) 22 (2,5%)
4 (Gleason score 8) 8 (1,1%) # 18 (1,9%) 13 (1,4%) 6 (0,7%)
5 (Gleason score 9+) 10 (1,4%) # 33 (3,4%) 21 (2,2%) 8 (0,9%)
ISUP grad ikke defineret 18 (2,5%) 20 (3,0%) 28 (2,9%) 49 (5,2%) 40 (4,5%)
EAU risikovurdering          
Udenfor risikovurdering 6 # 13 13 4
Risikovurderede:          
(Diagnose før 2019) 35 (4,9%) # 108 (11,4%) 119 (12,7%) 322 (36,4%)
Ukendt 66 (9,2%) 51 (7,8%) 61 (6,5%) 104 (11,1%) 108 (12,2%)
Lav risiko 266 (37,2%) 237 (36,2%) 341 (36,1%) 358 (38,2%) 243 (27,5%)
Intermediær risiko 311 (43,4%) 290 (44,3%) 348 (36,8%) 290 (30,9%) 166 (18,8%)
Høj risiko 38 (5,3%) 47 (7,2%) 87 (9,2%) 66 (7,0%) 46 (5,2%)
Charlson comorbidity index (v/ diagnose)          
Score 0 527 (73,0%) 477 (72,6%) 649 (67,7%) 655 (68,9%) 639 (71,9%)
Score 1-2 157 (21,7%) 146 (22,2%) 243 (25,4%) 242 (25,5%) 203 (22,8%)
Score 3 eller derover 38 (5,3%) 34 (5,2%) 66 (6,9%) 53 (5,6%) 47 (5,3%)
T stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 35 (4,8%) 30 (4,6%) 108 (11,3%) 119 (12,5%) 322 (36,2%)
Ikke registreret 66 (9,1%) 40 (6,1%) 44 (4,6%) 50 (5,3%) 103 (11,6%)
T1 25 (3,5%) 15 (2,3%) 21 (2,2%) 23 (2,4%) 33 (3,7%)
T1a 18 (2,5%) 19 (2,9%) 23 (2,4%) 32 (3,4%) 12 (1,3%)
T1b 7 (1,0%) 10 (1,5%) 10 (1,0%) 13 (1,4%) 5 (0,6%)
T1c 414 (57,3%) 380 (57,8%) 467 (48,7%) 469 (49,4%) 286 (32,2%)
T2 6 (0,8%) 7 (1,1%) 25 (2,6%) 25 (2,6%) 16 (1,8%)
T2a 88 (12,2%) 100 (15,2%) 152 (15,9%) 110 (11,6%) 55 (6,2%)
T2b 20 (2,8%) 18 (2,7%) 40 (4,2%) 31 (3,3%) 15 (1,7%)
T2c 15 (2,1%) 10 (1,5%) 21 (2,2%) 25 (2,6%) 14 (1,6%)
T3 6 (0,8%) 6 (0,9%) 10 (1,0%) 8 (0,8%) 5 (0,6%)
T3a 3 (0,4%) 5 (0,8%) 17 (1,8%) 5 (0,5%) # (0,2%)
Tx 17 (2,4%) 15 (2,3%) 14 (1,5%) 35 (3,7%) 20 (2,2%)
N stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 35 (4,8%) 30 (4,6%) 108 (11,3%) 119 (12,5%) 322 (36,2%)
Ikke registreret 54 (7,5%) 45 (6,8%) 56 (5,8%) 78 (8,2%) 108 (12,1%)
N0 592 (82,0%) 527 (80,2%) 511 (53,3%) 304 (32,0%) 156 (17,5%)
N1 4 (0,6%) 0 (0%) 7 (0,7%) 4 (0,4%) 3 (0,3%)
Nx 37 (5,1%) 55 (8,4%) 276 (28,8%) 445 (46,8%) 300 (33,7%)
M stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 35 (4,8%) 30 (4,6%) 108 (11,3%) 119 (12,5%) 322 (36,2%)
Ikke registreret 29 (4,0%) 23 (3,5%) 27 (2,8%) 39 (4,1%) 82 (9,2%)
M0 652 (90,3%) 597 (90,9%) 761 (79,4%) 512 (53,9%) 260 (29,2%)

*Opgjort for mænd med bopæl i en af de fem regioner ved diagnose.
Standardpopulation: DK 2022. Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1A, 1.kvartal.
**ISUP (International Society of Urological Pathology): prostatacancer graderingssystem.

Radikal prostatektomi

Med omkring 300 færre diagnosticerede patienter i 2023 er det ikke nogen større overraskelse, at de 986 opererede patienter i 2023 udgjorde et faldt på knapt 15% (ca. 200 operationer) i forhold til 2022 og dermed det laveste antal operative indgreb i en årrække. Landsgennemsnittet for opererede patienter pr. 100.000 mænd faldt fra 40 til 33.

Medianalderen ved operation var som ved active surveillance uændret 68 år. Patient- og kliniske karakteristika var stabile over tid, inkl. fordeling i forhold til EAU risikovurdering og så godt som samtlige indgreb blev foretaget som ”robot-operationer”. Andelen af ensidigt nervebesparende indgreb steg med 6 procent point på bekostning af et fald i ikke- og dobbeltsidig nervesparende operation.

  År for prostatektomi
  2023 2022 2021 2020 2019
Radikal prostatektomi (RP) 986 1.181 1.234 1.117 1.144
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H 146 204 249 245 265
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D 108 129 122 126 119
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling 140 200 154 124 106
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgi 219 223 209 211 202
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling 93 118 121 105 159
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG 161 121 163 143 173
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område 119 186 216 163 120
Aldersstandardiseret incidens pr. 100.000*          
Danmark 33 40 42 38 39
Hovedstaden 31 40 45 44 46
Sjælland 31 45 36 30 26
Syddanmark 33 32 31 32 30
Midtjylland 37 35 41 36 50
Nordjylland 36 54 65 51 38
Alder på operationstidspunkt          
Median (Q1;Q3) 68 (62,5;72,1) 68 (62,5;72,0) 68 (63,1;72,2) 67 (62,4;71,6) 68 (62,4;71,4)
Gennemsnit (Min;Max) 67 (39,2;81,4) 67 (43,9;83,5) 67 (42,4;79,7) 67 (40,4;79,8) 66 (39,5;84,6)
PSA ved diagnose          
<4 57 (5,8%) 43 (3,6%) 59 (4,8%) 56 (5,0%) 48 (4,2%)
4-9 530 (53,8%) 650 (55,0%) 713 (57,8%) 623 (55,8%) 636 (55,6%)
10-20 264 (26,8%) 331 (28,0%) 291 (23,6%) 290 (26,0%) 310 (27,1%)
21-100 119 (12,1%) 131 (11,1%) 155 (12,6%) 129 (11,5%) 135 (11,8%)
ISUP** grad ved diagnose          
1 (Gleason score -6) 167 (16,9%) 206 (17,4%) 279 (22,6%) 290 (26,0%) 262 (22,9%)
2 (Gleason score 3+4) 454 (46,0%) 542 (45,9%) 524 (42,5%) 470 (42,1%) 472 (41,3%)
3 (Gleason score 4+3) 180 (18,3%) 211 (17,9%) 252 (20,4%) 202 (18,1%) 218 (19,1%)
4 (Gleason score 8) 57 (5,8%) 81 (6,9%) 75 (6,1%) 61 (5,5%) 102 (8,9%)
5 (Gleason score 9+) 92 (9,3%) 101 (8,6%) 79 (6,4%) 57 (5,1%) 69 (6,0%)
ISUP grad ikke defineret 36 (3,7%) 40 (3,4%) 25 (2,0%) 37 (3,3%) 21 (1,8%)
EAU risikovurdering          
Udenfor risikovurdering 22 20 28 44 52
Risikovurderede:          
(Diagnose før 2019) 48 (5,0%) 79 (6,8%) 107 (8,9%) 165 (15,4%) 409 (37,5%)
Ukendt 37 (3,8%) 43 (3,7%) 34 (2,8%) 38 (3,5%) 23 (2,1%)
Lav risiko 66 (6,8%) 72 (6,2%) 110 (9,1%) 83 (7,7%) 35 (3,2%)
Intermediær risiko 524 (54,4%) 622 (53,6%) 577 (47,8%) 507 (47,3%) 335 (30,7%)
Høj risiko 289 (30,0%) 345 (29,7%) 378 (31,3%) 280 (26,1%) 290 (26,6%)
Operationstype, RP          
Perkutan endoskopisk RP 114 (11,6%) 114 (9,7%) 125 (10,1%) 82 (7,3%) 86 (7,5%)
Perkutan endoskopisk ikke nervesparende RP 301 (30,5%) 422 (35,7%) 459 (37,2%) 446 (39,9%) 429 (37,5%)
Perkutan endoskopisk enkeltsidigt nervesparende RP 452 (45,8%) 472 (40,0%) 482 (39,1%) 419 (37,5%) 447 (39,1%)
Perkutan endoskopisk dobbeltsidigt nervesparende RP 110 (11,2%) 165 (14,0%) 160 (13,0%) 166 (14,9%) 170 (14,9%)
Charlson comorbidity index (v/ RP)          
Score 0 706 (71,6%) 872 (73,8%) 895 (72,5%) 808 (72,3%) 821 (71,8%)
Score 1-2 246 (24,9%) 267 (22,6%) 293 (23,7%) 262 (23,5%) 275 (24,0%)
Score 3 eller derover 34 (3,4%) 42 (3,6%) 46 (3,7%) 47 (4,2%) 48 (4,2%)
T stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 48 (4,9%) 79 (6,7%) 107 (8,7%) 165 (14,8%) 409 (35,8%)
Ikke registreret 178 (18,1%) 182 (15,4%) 170 (13,8%) 185 (16,6%) 181 (15,8%)
T1c 323 (32,8%) 400 (33,9%) 392 (31,8%) 288 (25,8%) 161 (14,1%)
T2 24 (2,4%) 20 (1,7%) 33 (2,7%) 24 (2,1%) 24 (2,1%)
T2a 130 (13,2%) 208 (17,6%) 153 (12,4%) 141 (12,6%) 87 (7,6%)
T2b 99 (10,0%) 98 (8,3%) 111 (9,0%) 88 (7,9%) 51 (4,5%)
T2c 79 (8,0%) 77 (6,5%) 103 (8,3%) 99 (8,9%) 127 (11,1%)
T3 10 (1,0%) 18 (1,5%) 21 (1,7%) 11 (1,0%) 16 (1,4%)
T3a 28 (2,8%) 38 (3,2%) 54 (4,4%) 39 (3,5%) 36 (3,1%)
Tx 12 (1,2%) 21 (1,8%) 27 (2,2%) 31 (2,8%) 15 (1,3%)
N stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 48 (4,9%) 79 (6,7%) 107 (8,7%) 165 (14,8%) 409 (35,8%)
Ikke registreret 154 (15,6%) 183 (15,5%) 186 (15,1%) 185 (16,6%) 185 (16,2%)
N0 721 (73,1%) 797 (67,5%) 728 (59,0%) 376 (33,7%) 192 (16,8%)
N1 14 (1,4%) 13 (1,1%) 17 (1,4%) 42 (3,8%) 47 (4,1%)
Nx 49 (5,0%) 109 (9,2%) 196 (15,9%) 349 (31,2%) 311 (27,2%)
M stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 48 (4,9%) 79 (6,7%) 107 (8,7%) 165 (14,8%) 409 (35,8%)
Ikke registreret 25 (2,5%) 38 (3,2%) 21 (1,7%) 15 (1,3%) 57 (5,0%)
M0 885 (89,8%) 1.040 (88,1%) 1.056 (85,6%) 776 (69,5%) 561 (49,0%)
M1 12 (1,2%) 7 (0,6%) 13 (1,1%) 4 (0,4%) 10 (0,9%)
Mx 16 (1,6%) 17 (1,4%) 37 (3,0%) 157 (14,1%) 107 (9,4%)

*Opgjort for mænd med bopæl i en af de fem regioner ved diagnose.
Standardpopulation: DK 2022. Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1A, 1.kvartal.
**ISUP (International Society of Urological Pathology): prostatacancer graderingssystem.

Strålebehandling (36+fraktioner)

Med 757 påbegyndte lange stråleforløb i 2023 og en stigning på 13% sås det højeste antal behandlinger de seneste 5 år. Dette til trods sås der på flere centre en nedgang i antal behandlinger, som det var tilfældet for såvel antal diagnoser som operative indgreb. Efter antallet af bestrålede patienter gennem et par år faldt, er tallet nu tilbage med over 600 behandlinger. Det mest markante fald sås i Region Sjælland, mens Odense, Vejle og Aalborg var højest og dermed bevirkede den samlede øgning. På Odense Universitetshospital øgedes antal strålebehandlede patienter således fra 42 til 113 fra 2022.

Med et antal strålebehandlede patienter på aktuelt 25 pr. 100.000 mænd mod 33 opererede patienter har ratioen mellem de to grundlæggende behandlinger på blot et år ændret sig fra 1:2 til 1:1,3. Antallet af strålebehandlede patienter pr. 100.000 mænd spænder fra 16 i Region Hovedstaden til 32 i Region Midtjylland. For første gang medtages patienter, som i protokol har modtaget partikelbestråling, hvilket drejede sig om 22 patienter.

Den markante stigning i det registrerede antal strålebehandlede patienter kan muligvis delvis forklares ved tidligere omtalte LPR3 udfordringer samt en større opmærksomhed på anvendelse af den behandlingsspecifikke strålekode (BWG+ZPZA02C) fremfor basering på beregning ud fra antal strålefraktioner.

Patientkarakteristika er uændrede over tid, og medianalder (72 år), tumorstadie og risikofordeling ligger uændret højere blandt strålebehandlede end blandt de opererede patienter. Få patienter med M1 sygdom har modtaget bestråling og udgør muligvis patienter med hormonsensitiv sygdom, som har modtaget lokal tillægsbestråling i kombination med kastration.

På Herlev-Gentofte Hospital og Aarhus universitetshospital tilbydes to meget forskellige former for internbestråling (brachyterapi) til to tilsvarende meget forskellige mindre patientkategorier. På Herlev-Gentofte Hospital steg antallet af low-dose behandlinger med installering af radioaktive korn i 2023 til 73 fra 39 behandlinger i 2022, mens high-dose behandlinger i Aarhus med anvendelse af en intern højradioaktiv kilde i samme periode steg fra 17 til 26. Nogle af de sidstnævnte behandlinger foretages i protokolregi til patienter med lokalt recidiv efter tidligere primær stråleterapi.

  År for første strålebehandling
  2023 2022 2021 2020 2019
Primær kurativ strålebehandling (over 36 gange) 757 670 549 590 668
Herlev og Gentofte Hospital, Onkologisk overafd. R 81 87 77 85 62
Rigshospitalet, Onkologisk Klinik ONK 51 60 59 50 30
Sjællands Universitetshospital, ROS Klin. Onkologi - Overafdeling 91 148 102 135 191
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Onkologisk Afdeling R (Odense) 113 42 59 59 62
Sygehus Lillebælt, SLB Stråleterapi (Vejle) 126 83 70 65 77
Aarhus Universitetshospital, Dansk Center for Partikelterapi Overafdeling 22 6 0 0 0
Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen Overafdeling 199 209 151 160 205
Aalborg Universitetshospital, Alb Onkologisk Område 74 35 31 36 41
Aldersstandardiseret incidens pr. 100.000*          
Danmark 25 23 19 20 23
Hovedstaden 16 18 16 16 11
Sjælland 26 31 22 31 41
Syddanmark 30 18 19 17 20
Midtjylland 33 33 24 26 33
Nordjylland 22 11 10 12 13
Alder på tidspunkt for første strål          
Median (Q1;Q3) 72 (67,3;75,4) 73 (68,5;75,9) 71 (67,0;74,5) 71 (66,9;74,8) 71 (66,9;74,6)
Gennemsnit (Min;Max) 71 (48,8;85,8) 72 (50,2;87,0) 70 (47,3;87,8) 70 (47,8;81,4) 70 (42,2;90,7)
PSA ved diagnose          
<4 26 (3,4%) 22 (3,3%) 18 (3,3%) 14 (2,4%) 21 (3,1%)
4-9 239 (31,6%) 205 (30,6%) 177 (32,2%) 171 (29,0%) 218 (32,6%)
10-20 196 (25,9%) 191 (28,5%) 148 (27,0%) 185 (31,4%) 195 (29,2%)
21-100 246 (32,5%) 222 (33,1%) 187 (34,1%) 204 (34,6%) 215 (32,2%)
>100 43 (5,7%) 27 (4,0%) 16 (2,9%) 14 (2,4%) 13 (1,9%)
Ukendt 7 (0,9%) 3 (0,4%) 3 (0,5%) # (0,3%) 6 (0,9%)
ISUP** grad ved diagnose          
1 (Gleason score -6) 75 (9,9%) 71 (10,6%) 65 (11,8%) 55 (9,3%) 49 (7,3%)
2 (Gleason score 3+4) 181 (23,9%) 197 (29,4%) 164 (29,9%) 147 (24,9%) 205 (30,7%)
3 (Gleason score 4+3) 198 (26,2%) 186 (27,8%) 146 (26,6%) 162 (27,5%) 164 (24,6%)
4 (Gleason score 8) 82 (10,8%) 62 (9,3%) 67 (12,2%) 84 (14,2%) 108 (16,2%)
5 (Gleason score 9+) 198 (26,2%) 135 (20,1%) 93 (16,9%) 108 (18,3%) 127 (19,0%)
ISUP grad ikke defineret 23 (3,0%) 19 (2,8%) 14 (2,6%) 34 (5,8%) 15 (2,2%)
EAU risikovurdering          
Udenfor risikovurdering 78 45 31 34 18
Risikovurderede:          
Lav risiko 33 (4,9%) 23 (3,7%) 17 (3,3%) 13 (2,3%) 0 (0%)
Intermediær risiko 144 (21,2%) 146 (23,4%) 105 (20,3%) 108 (19,4%) 104 (16,0%)
Høj risiko 463 (68,2%) 422 (67,5%) 358 (69,1%) 384 (69,1%) 240 (36,9%)
Charlson comorbidity index (v/ diagnose)          
Score 0 445 (58,8%) 419 (62,5%) 334 (60,8%) 380 (64,4%) 418 (62,6%)
Score 1-2 252 (33,3%) 200 (29,9%) 163 (29,7%) 165 (28,0%) 203 (30,4%)
Score 3 eller derover 60 (7,9%) 51 (7,6%) 52 (9,5%) 45 (7,6%) 47 (7,0%)
T stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 28 (3,7%) 24 (3,6%) 37 (6,7%) 49 (8,3%) 305 (45,7%)
Ikke registreret 40 (5,3%) 22 (3,3%) 17 (3,1%) 23 (3,9%) 53 (7,9%)
T1c 134 (17,7%) 105 (15,7%) 71 (12,9%) 85 (14,4%) 50 (7,5%)
T2 21 (2,8%) 9 (1,3%) 12 (2,2%) 8 (1,4%) 7 (1,0%)
T2a 64 (8,5%) 63 (9,4%) 43 (7,8%) 45 (7,6%) 31 (4,6%)
T2b 48 (6,3%) 50 (7,5%) 31 (5,6%) 31 (5,3%) 39 (5,8%)
T2c 45 (5,9%) 43 (6,4%) 36 (6,6%) 69 (11,7%) 25 (3,7%)
T3 101 (13,3%) 81 (12,1%) 60 (10,9%) 48 (8,1%) 42 (6,3%)
T3a 112 (14,8%) 121 (18,1%) 109 (19,9%) 101 (17,1%) 54 (8,1%)
T3b 138 (18,2%) 109 (16,3%) 89 (16,2%) 100 (16,9%) 40 (6,0%)
T4 17 (2,2%) 21 (3,1%) 20 (3,6%) 9 (1,5%) 5 (0,7%)
Tx 3 (0,4%) 9 (1,3%) 13 (2,4%) 17 (2,9%) 10 (1,5%)
N stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 28 (3,7%) 24 (3,6%) 37 (6,7%) 49 (8,3%) 305 (45,7%)
Ikke registreret 50 (6,6%) 26 (3,9%) 22 (4,0%) 48 (8,1%) 59 (8,8%)
N0 587 (77,5%) 538 (80,3%) 390 (71,0%) 307 (52,0%) 184 (27,5%)
N1 66 (8,7%) 35 (5,2%) 22 (4,0%) 27 (4,6%) 11 (1,6%)
Nx 26 (3,4%) 47 (7,0%) 78 (14,2%) 159 (26,9%) 109 (16,3%)
M stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 28 (3,7%) 24 (3,6%) 37 (6,7%) 49 (8,3%) 305 (45,7%)
Ikke registreret 9 (1,2%) 10 (1,5%) 13 (2,4%) 20 (3,4%) 46 (6,9%)
M0 696 (91,9%) 613 (91,5%) 471 (85,8%) 452 (76,6%) 261 (39,1%)
M1 21 (2,8%) 17 (2,5%) 11 (2,0%) 10 (1,7%) 8 (1,2%)
Mx 3 (0,4%) 6 (0,9%) 17 (3,1%) 59 (10,0%) 48 (7,2%)

*Opgjort for mænd med bopæl i en af de fem regioner ved diagnose.
Standardpopulation: DK 2022. Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1A, 1.kvartal.
**ISUP (International Society of Urological Pathology): prostatacancer graderingssystem.

Brachyterapi

Se tekst om strålebehandling.

  År for brachyterapi
  2023 2022 2021 2020 2019
Brachyterapi 102 61 64 48 50
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H 73 39 49 34 37
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D # 4 5 0 0
Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen Overafdeling 26 17 8 11 10
Bopælsregion ved diagnose          
Hovedstaden 42 32 40 20 24
Midtjylland 28 18 10 12 12
Nordjylland 10 0 0 # 0
Sjælland 14 6 8 12 11
Syddanmark 7 3 6 # 3
Ukendt # # 0 0 0
Aldersstandardiseret incidens pr. 100.000*          
Danmark 3 2 2 2 2
Hovedstaden 5 4 5 3 3
Sjælland 3 1 2 3 2
Syddanmark 1 0 1 0 0
Midtjylland 4 3 1 2 2
Nordjylland 3 . . 1 .
Brachyterapi, type          
Low dose 76 (74,5%) 44 (72,1%) 56 (87,5%) 37 (77,1%) 40 (80,0%)
High dose 26 (25,5%) 17 (27,9%) 8 (12,5%) 11 (22,9%) 10 (20,0%)
Alder på tidspunkt for brachyterapi          
Median (Q1;Q3) 66 (60,8;69,8) 65 (60,7;69,2) 65 (59,1;70,8) 64 (60,5;70,3) 65 (57,0;69,7)
Gennemsnit (Min;Max) 65 (38,9;77,6) 65 (51,4;77,6) 65 (53,6;76,8) 65 (51,7;75,3) 64 (52,3;77,8)
PSA ved diagnose          
<4 4 (3,9%) 3 (4,9%) 5 (7,8%) 3 (6,3%) 3 (6,0%)
4-9 62 (60,8%) 33 (54,1%) 41 (64,1%) 27 (56,3%) 37 (74,0%)
10-20 23 (22,5%) 15 (24,6%) 11 (17,2%) 14 (29,2%) 6 (12,0%)
21-100 11 (10,8%) 10 (16,4%) 4 (6,3%) 4 (8,3%) 4 (8,0%)
ISUP** grad ved diagnose          
1 (Gleason score -6) 13 (12,7%) 7 (11,5%) 7 (10,9%) 9 (18,8%) 10 (20,0%)
2 (Gleason score 3+4) 73 (71,6%) 41 (67,2%) 47 (73,4%) 32 (66,7%) 35 (70,0%)
3 (Gleason score 4+3) 10 (9,8%) 3 (4,9%) 3 (4,7%) 3 (6,3%) # (2,0%)
ISUP grad ikke defineret # (1,0%) # (3,3%) 0 (0%) # (2,1%) 0 (0%)
EAU risikovurdering          
Lav risiko 7 (6,9%) # (1,7%) 4 (6,3%) 3 (6,4%) 4 (8,3%)
Intermediær risiko 74 (72,5%) 43 (71,7%) 44 (69,8%) 34 (72,3%) 31 (64,6%)
Høj risiko 15 (14,7%) 14 (23,3%) 13 (20,6%) 9 (19,1%) 9 (18,8%)
Charlson comorbidity index (ved diagnose)          
Score 0 72 (70,6%) 42 (68,9%) 49 (76,6%) 39 (81,3%) 33 (66,0%)
Score 1-2 23 (22,5%) 16 (26,2%) 11 (17,2%) 9 (18,8%) 13 (26,0%)
Score 3 eller derover 7 (6,9%) 3 (4,9%) 4 (6,3%) 0 (0%) 4 (8,0%)

*Opgjort for mænd med bopæl i en af de fem regioner ved diagnose.
Standardpopulation: DK 2022. Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1A, 1.kvartal.
**ISUP (International Society of Urological Pathology): prostatacancer graderingssystem.

Salvage strålebehandling

Antallet af patienter, som tilbydes stråleterapi af prostatalejet ved biokemisk recidiv efter radikal prostatektomi, har været relativt stabilt over tid og tilbydes omkring 130 patienter årligt. Dette svarer til gennemsnitligt 5 patienter pr. 100.000 mænd. På regionalt niveau spænder raten af salvage-bestrålede mænd mellem 4 og 7 per 100.000.

I tilfælde af biokemisk (PSA) tilbagefald anbefales udredning med PSMA-PET-CT-skanning, hvilket med påvisning af sygdomsspredning sandsynligvis udelukker nogle tidligere kandidater fra lokal salvage-stråleterapi.

Den behandlingsspecifikke kode for salvage stråleterapi er BWG+ZPZA02A.

  År for første strålebehandling
  2023 2022 2021 2020 2019
Salvage strålebehandling (30 - 36 gange) 134 139 135 107 132
Herlev og Gentofte Hospital, Onkologisk overafd. R 19 30 25 37 40
Rigshospitalet, Onkologisk Klinik ONK 14 12 15 12 14
Sjællands Universitetshospital, ROS Klin. Onkologi - Overafdeling 17 28 20 # 3
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Onkologisk Afdeling R (Odense) 23 27 23 21 22
Sygehus Lillebælt, SLB Stråleterapi (Vejle) 22 11 26 9 16
Aarhus Universitetshospital, Dansk Center for Partikelterapi Overafdeling # 0 0 # 0
Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen Overafdeling 26 17 14 16 30
Aalborg Universitetshospital, Alb Onkologisk Område # 14 12 10 7
Aldersstandardiseret incidens pr. 100.000*          
Danmark 5 5 5 4 4
Hovedstaden 4 5 5 6 6
Sjælland 4 6 4 1 2
Syddanmark 7 6 7 4 5
Midtjylland 4 3 2 2 5
Nordjylland 4 4 4 3 2
Alder på tidspunkt for første strål          
Median (Q1;Q3) 69 (63,6;73,1) 69 (64,0;72,9) 69 (64,4;73,3) 69 (64,7;73,0) 68 (64,2;71,8)
Gennemsnit (Min;Max) 68 (48,1;79,7) 68 (46,1;81,0) 68 (44,3;78,8) 68 (50,8;77,7) 68 (48,5;76,9)

*Opgjort for mænd med bopæl i en af de fem regioner ved diagnose.
Standardpopulation: DK 2022. Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1A, 1.kvartal.

Watchful waiting

Disse data bygger på LPR indberetning. Antallet af patienter, som observeres i regi af watchful waiting (WW) og afventer evt. senere endokrinterapi, har varieret en smule over årene. Antallet observerede patienter var i 2023 792 patienter eller 26/100.000. Antal patienter i WW pr. 100.000 mænd varierede i 2023 fra 21 i Region Midtjylland til 42 i Region Nordjylland. Der ses således en såvel intra- som interregional variation i antallet af patienter, som undergår WW. En del af forklaringen kan have baggrund i lokal kodepraksis. Koden for watchful waiting er ZZ4252A.

Patientkarakteristika er uændrede over tid, og medianalder (77 år), tumorstadie og risikofordeling ligger uændret i tidsperioden.

  År for Watchful waiting
  2023 2022 2021 2020 2019
Watchful waiting 792 691 806 857 693
Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk overafd. H 135 117 107 152 40
Rigshospitalet, Urologisk Klinik, D 47 81 138 110 59
Sjællands Universitetshospital, ROS Urologi - Overafdeling 149 77 123 133 128
Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, SVS Urinvejskirurgi Afdeling 76 22 16 22 31
Odense Universitetshospital - Svendborg, OUH Urinvejskirurgisk Afdeling L 78 43 100 89 120
Sygehus Lillebælt, SLB Urinvejskirurgi (Vejle) 23 19 29 26 35
Sygehus Sønderjylland, SHS Urinvejskirurgi 0 0 6 # 9
Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgi Overafdeling 77 88 107 131 97
Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgi - RHG 69 84 83 66 87
Aalborg Universitetshospital, Alb Urologisk Område 117 128 81 89 50
Regionshospital Nordjylland, RHN Urinvejskirurgi 21 32 16 30 37
Øvrige 0 0 0 # 0
Aldersstandardiseret incidens pr. 100.000*          
Danmark 26 24 28 31 26
Hovedstaden 22 25 28 33 13
Sjælland 30 17 31 34 32
Syddanmark 26 12 23 23 31
Midtjylland 21 26 30 32 32
Nordjylland 42 48 31 39 30
Alder på tidspunkt for WW          
Median (Q1;Q3) 77 (74,0;79,0) 77 (74,0;80,0) 77 (73,0;80,0) 76 (73,0;79,0) 76 (73,0;80,0)
Gennemsnit (Min;Max) 76 (55,0;95,0) 77 (53,0;97,0) 76 (46,0;92,0) 75 (52,0;92,0) 76 (51,0;94,0)
PSA ved diagnose          
<4 34 (4,3%) 41 (5,9%) 41 (5,1%) 41 (4,8%) 24 (3,5%)
4-9 327 (41,3%) 273 (39,5%) 316 (39,2%) 368 (42,9%) 283 (40,8%)
10-20 233 (29,4%) 196 (28,4%) 225 (27,9%) 220 (25,7%) 210 (30,3%)
21-100 150 (18,9%) 132 (19,1%) 168 (20,8%) 154 (18,0%) 124 (17,9%)
>100 10 (1,3%) 13 (1,9%) 24 (3,0%) 18 (2,1%) 10 (1,4%)
Ukendt 38 (4,8%) 36 (5,2%) 32 (4,0%) 56 (6,5%) 42 (6,1%)
ISUP** grad ved diagnose          
1 (Gleason score -6) 224 (28,3%) 210 (30,4%) 247 (30,6%) 310 (36,2%) 256 (36,9%)
2 (Gleason score 3+4) 317 (40,0%) 252 (36,5%) 267 (33,1%) 295 (34,4%) 232 (33,5%)
3 (Gleason score 4+3) 118 (14,9%) 93 (13,5%) 136 (16,9%) 113 (13,2%) 93 (13,4%)
4 (Gleason score 8) 34 (4,3%) 36 (5,2%) 46 (5,7%) 44 (5,1%) 37 (5,3%)
5 (Gleason score 9+) 52 (6,6%) 66 (9,6%) 71 (8,8%) 57 (6,7%) 32 (4,6%)
ISUP grad ikke defineret 47 (5,9%) 34 (4,9%) 39 (4,8%) 38 (4,4%) 43 (6,2%)
EAU risikovurdering          
Udenfor risikovurdering 20 22 26 17 8
Risikovurderede:          
(Diagnose før 2019) 182 (23,6%) 204 (30,5%) 248 (31,8%) 360 (42,9%) 438 (63,9%)
Ukendt 25 (3,2%) 26 (3,9%) 24 (3,1%) 20 (2,4%) 21 (3,1%)
Lav risiko 66 (8,5%) 53 (7,9%) 62 (7,9%) 66 (7,9%) 32 (4,7%)
Intermediær risiko 294 (38,1%) 198 (29,6%) 237 (30,4%) 209 (24,9%) 103 (15,0%)
Høj risiko 205 (26,6%) 188 (28,1%) 209 (26,8%) 185 (22,0%) 91 (13,3%)
Charlson comorbidity index (v/ diagnose)          
Score 0 445 (56,2%) 409 (59,2%) 432 (53,6%) 469 (54,7%) 389 (56,1%)
Score 1-2 265 (33,5%) 196 (28,4%) 266 (33,0%) 277 (32,3%) 223 (32,2%)
Score 3 eller derover 82 (10,4%) 86 (12,4%) 108 (13,4%) 111 (13,0%) 81 (11,7%)
T stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 182 (23,0%) 204 (29,5%) 248 (30,8%) 360 (42,0%) 438 (63,2%)
Ikke registreret 58 (7,3%) 38 (5,5%) 45 (5,6%) 38 (4,4%) 47 (6,8%)
T0 0 (0%) # (0,1%) 0 (0%) 0 (0%) # (0,1%)
T1 12 (1,5%) 10 (1,4%) 13 (1,6%) 22 (2,6%) 16 (2,3%)
T1a 14 (1,8%) 13 (1,9%) 13 (1,6%) 8 (0,9%) 4 (0,6%)
T1b 10 (1,3%) 10 (1,4%) 10 (1,2%) 15 (1,8%) 3 (0,4%)
T1c 201 (25,4%) 147 (21,3%) 173 (21,5%) 158 (18,4%) 70 (10,1%)
T2 21 (2,7%) 13 (1,9%) 23 (2,9%) 15 (1,8%) 12 (1,7%)
T2a 92 (11,6%) 73 (10,6%) 95 (11,8%) 67 (7,8%) 25 (3,6%)
T2b 82 (10,4%) 50 (7,2%) 55 (6,8%) 48 (5,6%) 23 (3,3%)
T2c 50 (6,3%) 48 (6,9%) 57 (7,1%) 42 (4,9%) 21 (3,0%)
T3 23 (2,9%) 36 (5,2%) 24 (3,0%) 20 (2,3%) 10 (1,4%)
T3a 21 (2,7%) 28 (4,1%) 24 (3,0%) 24 (2,8%) 6 (0,9%)
Tx 11 (1,4%) 9 (1,3%) 11 (1,4%) 27 (3,2%) 11 (1,6%)
N stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 182 (23,0%) 204 (29,5%) 248 (30,8%) 360 (42,0%) 438 (63,2%)
Ikke registreret 52 (6,6%) 37 (5,4%) 53 (6,6%) 53 (6,2%) #
N0 458 (57,8%) 339 (49,1%) 344 (42,7%) 214 (25,0%) 91 (13,1%)
N1 12 (1,5%) 11 (1,6%) 11 (1,4%) 11 (1,3%) #
Nx 88 (11,1%) 100 (14,5%) 150 (18,6%) 219 (25,6%) 108 (15,6%)
M stadie (v/ diagnose)          
(Diagnose før 2019) 182 (23,0%) 204 (29,5%) 248 (30,8%) 360 (42,0%) 438 (63,2%)
Ikke registreret 24 (3,0%) 22 (3,2%) 37 (4,6%) 29 (3,4%) 51 (7,4%)
M0 557 (70,3%) 438 (63,4%) 464 (57,6%) 347 (40,5%) 133 (19,2%)
M1 15 (1,9%) 15 (2,2%) 21 (2,6%) 13 (1,5%) 7 (1,0%)
Mx 14 (1,8%) 12 (1,7%) 36 (4,5%) 108 (12,6%) 64 (9,2%)

*Opgjort for mænd med bopæl i en af de fem regioner ved diagnose.
Standardpopulation: DK 2022. Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1A, 1.kvartal.
**ISUP (International Society of Urological Pathology): prostatacancer graderingssystem.

Anden behandling

Endokrin og anden medicinsk behandling:

På relativ kort tid er de medicinske behandlinger blevet relativ mange, og overlevelsen med avanceret sygdom markant forlænget. Tabellen rummer en meget stor og omkostningstung behandlingsindsats svarende til den metastatiske sygdomsfase, hvilket det, med de forhåndenværende data, på ingen måde er mulig at bedømme kvaliteten af. Der implementeres aktuelt nye indikatorer i forhold til de medicinske behandlinger i den hormonsensitive metastatiske sygdomsfase (HSPC).

Overblikket over de mangfoldige og ofte langvarige medicinske behandlingsforløb hos patienter med dissemineret sygdom, arten heraf, hvornår i sygdomsforløbet, frekvensen og kombinationer forudsætter en korrekt stadie- og behandlingsspecifik kodning. Kastrationsresistent sygdom (CRPC) skal kodes med ”Z” (DC61.9Z). Herudover har de enkelte behandlinger hver sin kode, f.eks. abirateron: BWHC50, enzalutamid: BWHC51 og docetaxel: BWHA208.

Da efterhånden det meste af behandlingsrepertoiret inkl. lokal stråleterapi kan anvendes i kombination med kastrationsbehandling i såvel sygdomsfaserne hormon sensitiv prostata cancer (HSPC) som i kastrationsresistent prostata cancer (CRPC), er det databasens ambition at skabe et reelt behandlingsoverblik over, hvem der behandles i henhold til de landsdækkende kliniske retningslinjer samt effekten heraf. Den lovede adgang til Sygehusmedicinregistret forventes at bibringe mulighed for komplette medicinske behandlingsdata, og dermed nye muligheder for reel kvalitetsovervågning af området.

Indtil da kan det af Tabel 5-7 ses, at anvendelse af den initiale endokrine terapi, om end med store interregionale variationer, er rimelig stabil. På nær en enkelt behandling gør det samme forhold sig gældende for behandling med ARPI (Antiandrogen Receptor Pathway Inhibitors) og cytostatika. Samtidig med at abirateron i store fase III forsøg har vist sig yderst effektiv i dobbelt- og tripleterapi i HSPC-sygdomsfase, gik præparatet af patent. Dette medførte at antallet af patienter behandlet med abirateron på landsbasis på et enkelt år steg fra 521 til 1.372.

Den månedligt administrerede GnRH antagonist anvendes fortsat udelukkende i Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Anvendelse af medicinsk knogleprofylakse udgøres altovervejende med denosumab. Over halvdelen heraf anvendes i Region Midtjylland, hvor alle i kastrationsbehandling i udgangspunktet ligesom i Region Nord tilbydes denne knogleprofylakse.

2023

  Region (primære urologiske behandlingscenter)
Behandling startet 2023 I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland
Antiandrogen 1.059 259 40 235 383 140
GNRH analog 2.197 539 327 657 392 281
GNRH antagonist 110 54 0 55 0 0
Orchiectomi 44 18 5 6 9 6
Abirateron 1.372 411 220 348 291 102
Enzalutamid 329 74 88 78 59 30
Apalutamid 51 19 12 9 6 5
Darolutamid 83 11 29 15 7 20
Docetaxel 557 116 95 163 133 50
Cabazitaxel 288 86 56 62 56 28
Bisfosfonat 26 # # # 7 0
Denosumab 274 # # # 146 123
Radium-223 50 15 10 21 # #
Forsøgsmedicin 10 0 0 0 # #
  Region (primære urologiske behandlingscenter)
Behandling startet 2023 I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland
Antiandrogen 1.059 259 40 235 383 140
GNRH analog 2.197 539 327 657 392 281
GNRH antagonist 110 54 0 55 0 0
Orchiectomi 44 18 5 6 9 6
Abirateron 1.372 411 220 348 291 102
Enzalutamid 329 74 88 78 59 30
Apalutamid 51 19 12 9 6 5
Darolutamid 83 11 29 15 7 20
Docetaxel 557 116 95 163 133 50
Cabazitaxel 288 86 56 62 56 28
Bisfosfonat 26 # # # 7 0
Denosumab 274 # # # 146 123
Radium-223 50 15 10 21 # #
Forsøgsmedicin 10 0 0 0 # #

2023

Endokrin og anden medicinsk behandling:

På relativ kort tid er de medicinske behandlinger blevet relativ mange, og overlevelsen med avanceret sygdom markant forlænget. Tabellen rummer en meget stor og omkostningstung behandlingsindsats svarende til den metastatiske sygdomsfase, hvilket det, med de forhåndenværende data, på ingen måde er mulig at bedømme kvaliteten af. Der implementeres aktuelt nye indikatorer i forhold til de medicinske behandlinger i den hormonsensitive metastatiske sygdomsfase (HSPC).

Overblikket over de mangfoldige og ofte langvarige medicinske behandlingsforløb hos patienter med dissemineret sygdom, arten heraf, hvornår i sygdomsforløbet, frekvensen og kombinationer forudsætter en korrekt stadie- og behandlingsspecifik kodning. Kastrationsresistent sygdom (CRPC) skal kodes med ”Z” (DC61.9Z). Herudover har de enkelte behandlinger hver sin kode, f.eks. abirateron: BWHC50, enzalutamid: BWHC51 og docetaxel: BWHA208.

Da efterhånden det meste af behandlingsrepertoiret inkl. lokal stråleterapi kan anvendes i kombination med kastrationsbehandling i såvel sygdomsfaserne hormon sensitiv prostata cancer (HSPC) som i kastrationsresistent prostata cancer (CRPC), er det databasens ambition at skabe et reelt behandlingsoverblik over, hvem der behandles i henhold til de landsdækkende kliniske retningslinjer samt effekten heraf. Den lovede adgang til Sygehusmedicinregistret forventes at bibringe mulighed for komplette medicinske behandlingsdata, og dermed nye muligheder for reel kvalitetsovervågning af området.

Indtil da kan det af Tabel 5-7 ses, at anvendelse af den initiale endokrine terapi, om end med store interregionale variationer, er rimelig stabil. På nær en enkelt behandling gør det samme forhold sig gældende for behandling med ARPI (Antiandrogen Receptor Pathway Inhibitors) og cytostatika. Samtidig med at abirateron i store fase III forsøg har vist sig yderst effektiv i dobbelt- og tripleterapi i HSPC-sygdomsfase, gik præparatet af patent. Dette medførte at antallet af patienter behandlet med abirateron på landsbasis på et enkelt år steg fra 521 til 1.372.

Den månedligt administrerede GnRH antagonist anvendes fortsat udelukkende i Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Anvendelse af medicinsk knogleprofylakse udgøres altovervejende med denosumab. Over halvdelen heraf anvendes i Region Midtjylland, hvor alle i kastrationsbehandling i udgangspunktet ligesom i Region Nord tilbydes denne knogleprofylakse.

Beskrivelse af sygdomsområdet

Prostatacancer manifesterer sig meget sjældent klinisk før 50-års-alderen, mens sygdommen fra obduktionsstudier vides at kunne påvises histologisk betydeligt tidligere. Incidensen er stærkt stigende med alderen, og omkring halvdelen af 60-årige og 75% af 75-årige vil kunne diagnosticeres med typisk klinisk ubetydende sygdom. Et meget stort antal patienter diagnosticeres som følge af forhøjet PSA-værdi i forbindelse med opportunistisk screening.

Sygdommen er aktuelt den hyppigste mandlige kræftform (bortset fra ikke-melanom hudcancer). Selv ved uændret diagnostisk aktivitet, forventes prævalensen af prostatacancer, dvs. antallet af patienter i live med sygdommen, således at stige fra de nuværende lidt over 50.000 til ca. 70.000 tilfælde i 2030.

Det kliniske dilemma med overdiagnosticering af klinisk, ikke betydende kræfttilfælde forventes i forbindelse med den aktuelle implementering af den MR-baserede diagnostiske strategi markant nedbragt. Prostatacancer udvikler sig yderst individuelt, og forløbet for den enkelte kan i det tidlige sygdomsstadie være helt uforudsigeligt. Af samme årsag er det afgørende, at den nydiagnosticerede patient risikovurderes mhp. prognose og behandlingsstrategi (Figur 9-1). Sidstnævnte fastlægges ved en multidisciplinær teamkonference (MDT). Da patienter diagnosticeret med tidlig minimal sygdom betragtes som potentielt klinisk ikke-signifikante tilfælde, introduceres stadig flere til active surveillance. Herved forstås aktiv overvågning i form af et systematisk observationsprogram til individuel vurdering af et eventuelt behov for helbredende behandling.

I Danmark udføres årligt omkring 1.000 radikale prostatektomier. Dette gøres i dag for praktiske formål udelukkende ved hjælp af såkaldt robotkirurgi, hvor prostata og sædblærer fjernes med efterfølgende sammensyning af blærehals og urinrør, evt. suppleret med fjernelse af regionale bækken-lymfeknuder. Patienten udskrives typisk dagen efter operationen med et åbenstående blærekateter, som fjernes ved et ambulant besøg 6-8 dage senere. Da sygdomskortlægningen inden behandlingstilbud fortsat er yderst usikker, viser ca. 1/3 af forventede intraprostatiske tumorer (cT1-2) sig reelt at være ekstraprostatiske (pT3) og 1/4 endog med efterladt tumorvæv, såkaldte tumorpositive kirurgiske marginer. Disse patienter har øget risiko for senere sygdomstilbagefald. Ca. halvdelen af de diagnosticerede patienter bliver behandlet med operation eller strålebehandling. Behandlingerne er centraliseret til relativt få centre.

Den eksterne strålebehandling tilbydes årligt omkring 700 patienter og er ved aggressive tilfælde kombineret med tre års medicinsk kastrationsbehandling. Patienterne er som udgangspunkt typisk lidt ældre, lidt mere komorbide og i højere risikoklasse sammenlignet med operationspatienterne.

Ved spredning af sygdommen til f.eks. knoglerne er sygdommen uhelbredelig, men vil typisk kunne holdes i ro i flere år på kastrationsbehandling i kombination med kemoterapi, strålebehandling eller nyere hormonbehandling (Figur 9-1). Ved progression herefter vil sygdommen være kastrationsresistent (CRPC) og for blot 10 år siden var den gennemsnitlige overlevelse herefter under et år. I dag er der tilkommet en række medicinske behandlinger, som hver især kan bibringe måneders levetidsforlængelse, så overlevelsen i denne sygdomsfase nu gennemsnitligt er forlænget til omkring tre år.

Figur. Prostatacancer diagnosticeres typisk pga. en forhøjet PSA-værdi i blodet. Denne værdi korrelerer relativt godt til sygdomsbyrden, som angives som figurens linje. Ved diagnose vil hovedparten af patienterne have lokaliseret og dermed helbredelig sygdom. Alt efter behandlingsegnethed og sygdommens alvor (risikoscore) tilbydes hhv. 1) observation i form af active surveillance eller watchful waiting, 2) operation eller 3) stråleterapi +/- 3 års medicinsk kastrationsbehandling. Ved lokalt sygdomstilbagefald efter operation vil nogle være kandidater til salvage stråleterapi eller som med nydiagnosticeret metastatisk og uhelbredelig sygdom livslang kastration – hvilket typisk gøres medicinsk. Initialt er denne sygdomsfase hormonsensitiv (HSPC), men inden for måneder til år bliver sygdommen resistent for kastrationen (CRPC). På baggrund af nye medicinske behandlinger er levetiden i disse faser af sygdommen gennem de senere år markant forlænget.

...

Prostatacancer manifesterer sig meget sjældent klinisk før 50-års-alderen, mens sygdommen fra obduktionsstudier vides at kunne påvises histologisk betydeligt tidligere. Incidensen er stærkt stigende med alderen, og omkring halvdelen af 60-årige og 75% af 75-årige vil kunne diagnosticeres med typisk klinisk ubetydende sygdom. Et meget stort antal patienter diagnosticeres som følge af forhøjet PSA-værdi i forbindelse med opportunistisk screening.

Sygdommen er aktuelt den hyppigste mandlige kræftform (bortset fra ikke-melanom hudcancer). Selv ved uændret diagnostisk aktivitet, forventes prævalensen af prostatacancer, dvs. antallet af patienter i live med sygdommen, således at stige fra de nuværende lidt over 50.000 til ca. 70.000 tilfælde i 2030.

Det kliniske dilemma med overdiagnosticering af klinisk, ikke betydende kræfttilfælde forventes i forbindelse med den aktuelle implementering af den MR-baserede diagnostiske strategi markant nedbragt. Prostatacancer udvikler sig yderst individuelt, og forløbet for den enkelte kan i det tidlige sygdomsstadie være helt uforudsigeligt. Af samme årsag er det afgørende, at den nydiagnosticerede patient risikovurderes mhp. prognose og behandlingsstrategi (Figur 9-1). Sidstnævnte fastlægges ved en multidisciplinær teamkonference (MDT). Da patienter diagnosticeret med tidlig minimal sygdom betragtes som potentielt klinisk ikke-signifikante tilfælde, introduceres stadig flere til active surveillance. Herved forstås aktiv overvågning i form af et systematisk observationsprogram til individuel vurdering af et eventuelt behov for helbredende behandling.

I Danmark udføres årligt omkring 1.000 radikale prostatektomier. Dette gøres i dag for praktiske formål udelukkende ved hjælp af såkaldt robotkirurgi, hvor prostata og sædblærer fjernes med efterfølgende sammensyning af blærehals og urinrør, evt. suppleret med fjernelse af regionale bækken-lymfeknuder. Patienten udskrives typisk dagen efter operationen med et åbenstående blærekateter, som fjernes ved et ambulant besøg 6-8 dage senere. Da sygdomskortlægningen inden behandlingstilbud fortsat er yderst usikker, viser ca. 1/3 af forventede intraprostatiske tumorer (cT1-2) sig reelt at være ekstraprostatiske (pT3) og 1/4 endog med efterladt tumorvæv, såkaldte tumorpositive kirurgiske marginer. Disse patienter har øget risiko for senere sygdomstilbagefald. Ca. halvdelen af de diagnosticerede patienter bliver behandlet med operation eller strålebehandling. Behandlingerne er centraliseret til relativt få centre.

Den eksterne strålebehandling tilbydes årligt omkring 700 patienter og er ved aggressive tilfælde kombineret med tre års medicinsk kastrationsbehandling. Patienterne er som udgangspunkt typisk lidt ældre, lidt mere komorbide og i højere risikoklasse sammenlignet med operationspatienterne.

Ved spredning af sygdommen til f.eks. knoglerne er sygdommen uhelbredelig, men vil typisk kunne holdes i ro i flere år på kastrationsbehandling i kombination med kemoterapi, strålebehandling eller nyere hormonbehandling (Figur 9-1). Ved progression herefter vil sygdommen være kastrationsresistent (CRPC) og for blot 10 år siden var den gennemsnitlige overlevelse herefter under et år. I dag er der tilkommet en række medicinske behandlinger, som hver især kan bibringe måneders levetidsforlængelse, så overlevelsen i denne sygdomsfase nu gennemsnitligt er forlænget til omkring tre år.

Figur. Prostatacancer diagnosticeres typisk pga. en forhøjet PSA-værdi i blodet. Denne værdi korrelerer relativt godt til sygdomsbyrden, som angives som figurens linje. Ved diagnose vil hovedparten af patienterne have lokaliseret og dermed helbredelig sygdom. Alt efter behandlingsegnethed og sygdommens alvor (risikoscore) tilbydes hhv. 1) observation i form af active surveillance eller watchful waiting, 2) operation eller 3) stråleterapi +/- 3 års medicinsk kastrationsbehandling. Ved lokalt sygdomstilbagefald efter operation vil nogle være kandidater til salvage stråleterapi eller som med nydiagnosticeret metastatisk og uhelbredelig sygdom livslang kastration – hvilket typisk gøres medicinsk. Initialt er denne sygdomsfase hormonsensitiv (HSPC), men inden for måneder til år bliver sygdommen resistent for kastrationen (CRPC). På baggrund af nye medicinske behandlinger er levetiden i disse faser af sygdommen gennem de senere år markant forlænget.

Datakomplethed og dækningsgrad

Databasens population er baseret på udtræk fra Patologiregisteret og Landspatientregisteret. Databasen tilstræber at indsamle data for personer med en patologisk verificeret prostatakræftdiagnose i Danmark, og databasen er derfor nær 100% komplet sammenlignet med Patologiregisteret, idet der dog kan være enkelte personer som er diagnosticeret i udlandet og der kan være nogle få tilfælde hvor en patologisk diagnose fejlagtigt ikke er registreret i Patologiregisteret.  

Cancerregisteret kan anvendes som grundlag for opgørelse af et forventet antal nye diagnoser pr. år. I 2022 havde databasen 4.452 nye tilfælde, hvilket er 95% af den samlede incidens i året ifølge Cancerregisteret (4.704 tilfælde). Det er forventeligt, at der er prostatacancerdiagnoser i Cancerregisteret, der ikke er patologisk verificeret, fx for en person med biokemiske mål og radiologisk undersøgelse som viser klare tegn på prostatakræft, men hvor der ikke foreligger en vævsprøve. Det kan derfor konkluderes at databasens dækningsgrad med stor sandsynlighed er 95% eller højere.

Population og indikatorer

I DAPROCAdata inkluderes patienter med en første prostatacancerdiagnose ifølge Landsregisteret for Patologi (patologiregisteret) eller Landspatientregistret (LPR).

Inklusionskriterier

Patientpopulationen identificeres ud fra alle rekvisitioner med en rekvisitionsdato i opgørelsesperioden vedrørende prostatacancer i patologiregisteret som:

Patienter med rekvisitioner med følgende SNOMED koder på samme materiale T77* (prostata og vesicula seminalis) OG M8xxx3 (alle maligne invasive neoplasier primært i prostata) i umiddelbar sekvens efter T77*.

ELLER

Patienter med rekvisitioner med SNOMED kode ÆF4620 (udgangspunkt i prostata), dvs. metastaser, hvor primært udgangspunkt er prostata.

Eksklusionskriterier

Patienter, der opfylder følgende kriterier ekskluderes:

Patienter med rekvisitioner med inkonklusiv prostatacancerdiagnose, dvs. en obs. pro diagnose (ÆYYY00) i umiddelbar sekvens efter en af de relevante M-koder, medmindre der er en anden relevant M-kode uden ÆYYY00 og/eller en diagnose indeholdende ÆF4620 uden ÆYYY00 i sekvens på samme rekvisition ekskluderes.

Patienter med erstatnings cpr-nummer.

Patienter der diagnosticeres som følge af fjernelse af blære (KKCC10, KKCC11, KKCC20 eller KKCC21).

Tilskrivning af indikatorer

Indikatorerne tilskrives den primære urologiske afdeling i Landspatientregisteret, defineret som den afdeling med specialekode 35, hvor patienten er set først. For patienter, der ikke har en kontakt på en urologisk afdeling, tilskrives indikatorerne den afdeling, som har oprettet diagnoseskemaet i UOF-databasen eller for indikator 1 (indlæggelse efter TRUS-biopsi) den afdeling, som har lavet første TRUS-biopsi.

Kodeark

Uddybende Data

Anden fil

Denne fil er vedhæftet som bilag til online versionen af årsrapporten. Hvis du læser dette på en printet årsrapport, skal du åbne årsrapporten i en browser for at åbne filen. Hvis du læser dette fra en PDF, kan du downloade filen ved at trykke på linket her:

Algoritmer

Uddybende Data

Anden fil

Denne fil er vedhæftet som bilag til online versionen af årsrapporten. Hvis du læser dette på en printet årsrapport, skal du åbne årsrapporten i en browser for at åbne filen. Hvis du læser dette fra en PDF, kan du downloade filen ved at trykke på linket her: